Asbestanalys

Asbest är mineraler som har använts till bland annat brandskydd, ljud- och värmeisolering. Det är också mycket hälsofarligt och kan ge upphov till olika sjukdomar. År 1982 kom ett totalförbud att använda asbest i Sverige - enligt fackförbundet Byggnads finns det runt 400.000 ton kvar i fastighetsbeståndet.

Safe Control har mer än 25 års erfarenhet i asbestanalyser och vår analysmetod är ackrediterad av SWEDAC.

Vi ger snabba och tillförlitliga svar till både företag och privatpersoner och utför analys av material, damm, tejpprover och luftfilter (luftpumpar finns att hyra).

Undrar du över något? Ring oss på 031-65 64 70.

Asbestanalys av byggmaterial

Material

Vi analyserar och ger ett svar på om det förekommer asbest i materialet eller ej.

Damm

Dammprov tas fördelaktigast med tejp och vid analys tar vi ut minst 20 delprov.

Luft

Provet tas med luftpump (se nedan) och svar fås om förekomst av asbest.
Möjlighet finns även att få fiberräkning.

Provsvar kan erhållas inom
3 timmar, 24 timmar, 3 dagar
eller 5-10 dagar.

Provsvar kan erhållas inom
24 timmar, 3 dagar eller 5-10 dagar.

Provsvar kan erhållas inom
48 timmar, 3 dagar eller 5-10 dagar.

Svarstiderna avser arbetsdagar - måndag till fredag. Svarstiden 2-3 timmar kan hållas om det finns tillgänglig personal. Är du privatperson? Besök vår webbshop - www.safecontrol.nu.

Asbestanalys

För att analysera om asbest förekommer i ett materialprov använder vi oss av ett polariserat ljusmikroskop med faskontrast (PLM). Vi arbetar efter nationella och internationella metodbeskrivningar. Vid preparering av provet används särskilda inbäddningsvätskor med ett bestämt brytningsindex för varje asbestsort. Vid undersökning av provet i mikroskop bestäms fiberns egenskaper och utseende, utifrån detta kan förekomst av asbest bestämmas.

Vi använder oss även av svepelektronmikroskop (SEM) för att analysera material och luftfilter.

Luftpump och analys av luftprov

Efterfrågan på möjlighet att analysera asbestförekomst i luft ökar. För provtagning krävs en luftpump som är kalibrerad för den specifika provtagningen och vi erbjuder nu kompletta kit för uthyrning.

Ring oss för att boka det antal pumpar ni behöver och hämta dem hos oss, alternativt att vi skickar till er. 

Kan privatpersoner lämna in material för analys till er?

Vi välkomnar och uppmanar även privatpersoner att låta utföra miljöanalyser, exempelvis asbest, PCB, mögel och vatten. 

Här finner du mer information »

Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn för en grupp mineraler som är vanligt förekommande i naturen. Asbest bryts ur berggrunden i Ryssland, Sydafrika och Nordamerika. Mineralerna har olika kemisk sammansättning och olika egenskaper. Den dominerande asbestsorten är krysotil, som motsvarar hela 99 % av all asbest.

Användningsområdena för asbest har varit många på grund av dess värdefulla tekniska egenskaper som bland annat hög hållfasthet, smidighet, hög beständighet mot hetta och dess goda förmåga att isolera ljud och värme. Enligt Arbetsmiljöverket har asbest använts i ca 3.000 produkter.

Asbestfibrer är väldigt lätta och när de frigörs i luften kan det ta flera dagar innan de landar. Det är sedan 1982 totalförbjudet att använda asbest i Sverige. Den som leder eller utför sanering av asbest ska ha genomgått särskild utbildning och tillstånd ska utfärdas av Arbetsmiljöverket för varje enskilt projekt.

Ordet asbest kommer från grekiskans 'asbestos', vilket betyder 'outsläcklig'.

Flera asbestsorter

Aktinolit
Denna typen av asbest är ovanlig och uppfattas som en förorening i asbestrelaterade produkter.

Amosit
Kallas även för brun asbest. Användes bland annat som isolering av rör och ångpannor. Den förekommer i isoleringar och rörböjar/röravslut.

Antofyllit
Asbestpapp, vissa plastprodukter, fyllnads- och armeringsmaterial, cement- och isoleringsmassor. Den förekommer i bland annat kakelfix, fog och lim.

Krokidolit
Blå asbest och anses vara den farligaste asbesttypen som förbjöds i Sverige redan 1975. Krokidolit är den tredje vanligaste asbesttypen. Den har använts som packnings- och isoleringsmaterial.

Krysotil
Krysotil kallas även för vit asbest och magnesiumsilikat. Detta är den vanligaste typen och har använts i plast-, färg- och takprodukter, som fyllnads- och armeringsmaterial. Den återfinns i bland annat mattor, lim och cementplattor.

Tremolit
I USA användes tremolit som isolator, så kallad Zonolite. Den används även till syrabeständiga filter.

Hur farligt är asbest?

Asbest är mycket hälsofarligt och kan ge upphov till olika sjukdomar. En enkel handling som att skrapa målarfärg, sotning eller byta ut en golvmatta kan frigöra asbestfibrer i skadliga halter. Det finns olika typer av asbest och de uppträder oftast i knippen, något man inte kan se med blotta ögat.

Fibrerna är mycket fina och vid inandning kan de tränga långt ner i lungorna, där de i värsta fall kan utveckla asbestos (dammlunga), tumörer och lungcancer. Det kan ta lång tid, upp till 30 år, innan man utvecklar sjukdomssymptom efter det att man exponerats för asbest. Man beräknar att i Sverige inträffar årligen runt 200 dödsfall som en följd av asbesthantering.

Sjukdomar som kan vara en följd av exponering av asbest är asbestos (asbestdammlunga), asbestpleurit (vatten i lungsäcken), KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), plack (förtjockning och förkalkning av bindväv i lung- och hjärtsäck samt bukhinna), lungcancer, tjocktarmscancer, mesoteliom (lungsäckscancer).

Här kan asbest förekomma

Enligt Naturvårdsverket har asbest använts i ca 3 000 produkter. Här följer en lista över platser och material där asbest vanligtvis kan förekomma.

I listan tar vi hänsyn till det samband som finns när vårt laboratorium får in asbest för analys. Asbest finns i byggnadsfasader och yttertak, men förekommer även inne i byggnader.

Asbestanalys av kakel, fix, lim, matta

Alkaliskydd
Material: Underskikt till plastmattor
Produkttyp: Golvmattor

Armering
Material: Skivor, kanaler, plast- och golvplattor/PVC-mattor
Produkttyp: Plastmaterial, bruk, pluggar, asbestcement

Brandskydd
Material: Stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar, - kanaler och -rör, soprum, garage, pannrum, skyddskläder mot hetta, med mera.
Produkttyp: Asbestväv, -papp, sprutasbest, asbestsilikatskivor, asbestcementskivor, eternit
Information: I brandskadade byggnader bör man iaktta försiktighet då asbest (om det förekommer) har frigjorts

Bullerdämpning / bullerisolering
Material: Sprutat ytskikt, golvplattor
Produkttyp: Sprutasbest, skivor (porösa), undertaksskivor, akustikputs, plastmatta

Fartyg
Material: Brandskyddsutrustning, isolering, beläggning, färg, plast.
Produkttyp: Brandskydd, isolering, ljudisolering, elektroniskt isoleringsmaterial, färg, plast, durkbeläggning, kranar, vinschar, ventiler, flänsar, ankarspel, packningar, hylsor och lager.
Information: Nybyggda fartyg ska vara asbestfria, men om de har byggts eller renoverats utomlands, kan asbesthaltiga material ha använts.

Fasad, vägg och tak
Material: Eternit, fix och fog, murbruk (som tillsats).
Produkttyp: Plattor, skivor, fix och fog, murbruk.

Fyllmedel
Material: Färger och plaster.
Produkttyp: Färg, plast.

Kakel
Material: Fix och fog, tätning.
Produkttyp: Färg, lim (så kallad svartlim/asfaltlim), sättbruk, kitt.

Kondensisolering
Material: Ventilationskanaler, rör.
Produkttyp: Värmeväxlare.

Ventilation
Material: Eternit.
Produkttyp: Frånluftskanaler, rör.

Värmeisolering
Material: Rör, värme- och ångpannor, ventilationsanläggningar.
Produkttyp: Magnesiamassa, isolermassa, asbestpapp, asbestväv, asbestgarn, sprutasbest.
Information: I isolerade varmvattenrör kan asbest oftast påträffas i krökar och ändavslut.

Övrigt
Oljelampor (veken), äldre fartyg (isolering i skrov, runt maskiner), elkablar, bromsband, packningar, skruvpluggmassa (föregångare till dagens plastplugg).

Miljöinventering

Det är viktigt att inventera fastigheter och fartyg innan de ska rivas/demonteras eller renoveras. Detta bör göras av en erfaren miljöinventerare.
Vikten av att göra en miljöinventering »

En mjukfog kan även innehålla PCB och bör lämpligast analyseras för både asbest och PCB.

Asbestsanering

Tillstånd krävs
För att få arbeta med asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket - den som river asbest eller asbesthaltigt material utan tillstånd riskerar sanktionsavgifter.

Kontrollera på Arbetsmiljöverkets hemsida om ett företag har tillstånd att sanera asbest här »

Sanering
Det är viktigt att saneringen utförs av erfarna yrkesmän samt att isolera det område där man har funnit asbest. En säkerhetssluss är effektiv där undertrycket hindrar fibrerna från att sprida sig.

Sanerarna har specialkläder och ett munskydd med PP3-filter. Om de använder sig av dammsugare har även dessa ett specialfilter, våra vanliga hushållsdammsugare fångar inte upp fibrerna utan de sprids ut i luften igen.

Brand
Vid brand försvinner inte asbestfibrer då de inte brinner, utan de frigörs från materialet (exempelvis isoleringsmaterial, fogar, mattor och lim) och kan finnas kvar i luften länge.

Får privatpersoner sanera asbest?
Ja, de får sanera asbest i sitt hem utan tillstånd.
Dock vill vi på Safe Control be er uppmärksamma att ni måste märka upp avfallet att det innehåller asbest.
Tänk även på att ni riskerar hälsan hos familjen, eventuella hantverkare som ska hem till er och även grannar.

Mer information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida:
Privatpersoners hantering av asbest »

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se