Kvalitetssäkring av metalliska material

Kvalitetssäkring innebär att vi kontrollerar om materialet motsvarar angivna krav för standarden och/eller specifika kundkrav, samt att vi verifierar certifikatet. Detta sker genom förstörande provning.

Mekanisk provning, kemiska analyser, strukturundersökningar och korrosionsprovning av ett material eller en produkt är några betydelsefulla verktyg i samband med leveranskontroll samt för att säkerställa en god kvalitet. 

Provning utförs i både svetsade material och i grundmaterial, mot gällande nationella och internationella standarder och sker i kontrollerad miljö.

Mekanisk provning
När det gäller mekanisk provning har laboratoriet utrustning för dragprovning, slagprovning, bockprovning, tryckprovning, ringprovning och hårdhetsprovning.

Från de resultat som erhålls vid den mekaniska provningen kan vi bedöma om de krav som ställs på materialet uppfylls. Dessa krav finns oftast att hitta i den produktstandard som är tillämplig. Resultaten visar bland annat på materialets draghållfasthet, plastisk deformbarhet, slagseghet (duktilitet), bockbarhet och hårdhet.

Kemiska analyser
Karakterisering av metaller och identifiering av ingående legeringsämnen utförs bland annat med hjälp av optisk emissionsspektrometer (OES) och genom mikroskopering. Laboratoriet utför också kemisk analys i vårt svepelektronmikroskop med energidispersiv spektrometer (SEM/EDS).

Makro- och mikroskopisk undersökning
I den makro- och mikroskopiska undersökningen ingår bland annat bedömning av materialets mikrostruktur, ingående faser och inneslutningar.

Vi kan även upptäcka förekomst av sprickor, porer, otillräcklig inbränning/uppsmältning, med mera.

Korrosionsprovning

Korrosionsprovning innebär att ett material utsätts för ett accelererande korrosionsförlopp i förutbestämd miljö under kontrollerade former. Det finns flera metoder för dessa provningar, men de mest efterfrågade är interkristallin korrosionsprovning som används för austenitiskt rostfritt stål och nickelbaser, samt gropfrätnings-/allmän korrosionsprovning för rostfritt stål.

Svetsade material

Provning utförs i både svetsade material och i grundmaterial.

Kontaktpersoner

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

Harald Fredriksson
Ansvarig: Mekanisk provning
Telefon: 031-65 64 98

Johan Ageryd
Ansvarig: Metallografi
Telefon: 031-65 64 94

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackrediteringsomfattning

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This