Samtliga miljöanalyser

Safe Control utför och ombesörjer många typer av analyser. Vi hjälper till med prover tagna från mark och asfalt, byggmaterial, luftprov och vattenanalyser.

Arsenik (As)

Arsenik och dess förgreningar är giftiga och har främst använts inom trävaruindustrin som träimpregnering.

Arsenik klassas som hälsofarligt då det är cancerframkallande (lungor, urinblåsa, hud). De som är i riskzonen är de personer som exponeras för arsenik i arbetslivet och de som har ett högt intag via brunnsvatten. Man utsätts även för arsenik i luften där arsenikhaltig malm hanteras eller smälts.

Asbest

Asbest är en mineral som påträffas i mer än 3 000 produkter och är mycket hälsofarligt, det kan ge sjukdomar som asbestos och cancer. Det finns restriktioner om hur man ska hantera asbest. 

Safe Control utför ackrediterad asbestanalys  »

Bly (Pb)

Bly är en tungmetall som kan finnas i flera produkter och kan orsaka flera allvarliga sjukdomar, däribland kronisk blyförgiftning.

Safe Control utför analys av material och oljor med avseende på förekomst av bly  » 

Ftalater

Ftalater [eft’alater] är kemiska föreningar som används som mjukgörare i plaster (exempelvis PVC, polyvinylklorid) och gummi.

Freon (CFC)

Freoner, eller klorfluorkarboner, har tidigare använts som drivgas (sprayburk), köldmedium (kyl och frys), vid tillverkning av kretskort och även för att blåsa upp plastskum (isolering). Freon är idag förbjudet på grund av freonernas negativa effekter på ozonlagret.

Isolermaterial som bryts eller delas släpper ut freon och klassas som miljöfarligt avfall. Det ska hanteras med försiktighet vid rivnings- och renoveringsarbeten, arbeten i fjärrvärmerör och kylanläggningar.

Freoner kan förekomma i följande produkter, ofta i form av så kallad frigolit:

 • Flytande golv
 • Isolermaterial (byggnad, utfackningsväggar, fjärrvärmerör, kylrum)
 • Kylskåp och frysar
 • Markskivor i grund
 • Skumplast
 • Tilläggsisolering
 • Värmepumpar, äldre

Provtagning
Ta ut en större bit (ca 100×150 mm), vira in i papper och lägg sedan i en tät påse. Anledningen till att det skall vara en större bit är för att det är kärnan som analyseras där freoner inte har avdunstat.

Isocyanater

Isocyanater är en grupp kväveinnehållande kemiska föreningar. Detta är en grupp kväveföreningar som kan orsaka besvär i luftvägar och andningsorgan med följd att utveckla astma, samt hudbesvär, irritation av ögon och slemhinnor.

Isocyanater kan finnas i produkter som innehåller polyuretanplast (PUR), exempelvis i lack, färg, skumplast, PUR-skum, fogmassa och lim.

Kadmium (Cd)

Kadmium är en tungmetall som kan påträffas i följande produkter:

 • Plast (golv, profiler, rör)
 • Våtrumstapeter (färgpigment)
 • Uppladdningsbara baterier, NiCd-typ

Kadmium kan orsaka blodbrist, benskörhet och njurförändringar.

Kasein

Kasein har använts i flytspackel som bindemedel. Detta kan, om det reagerar på fukt i betonggolv som inte har blivit tillräckligt torkade, avge giftiga gaser.

Kloranisoler, klorfenoler

Klorfenoler och kloranisoler användes på 1950-1970-talen som träskyddsmedel i stället för fuktspärr. När dessa kommer i kontakt med fukt uppkommer kloranisoler, vilka luktar som mögel.

De är av miljöskäl förbjudna i hela EU. Om man är känslig för kloranisoler kan man känna illamående och yrsel, men är inte skadligt för människors hälsa i små halter.

Krom 6

Laboratoriet får in prov där Krom 6 oftast analyseras i samband med analys av PAH, BTEX, metaller, olja, alifater och aromater i exempelvis betong och asfalt.

Kvartsdamm

Kvartsdamm, även kallat stendamm och respirabelt damm, är hälsofarligt. Den 2 november 2015 kom nya föreskrifter om kvartsdamm i arbetsmiljön.

 Mer om analys avseende kvartsdamm »

Kvicksilver (Hg)

Kvicksilver är en tungmetall som ackumuleras i kroppen, kan bland annat skada njurarna och centrala nervsystemet, ge fosterskador och framkalla allergi. Det är mycket giftigt vid inandning!

Ämnet har använts i olika typer av produkter, exempelvis:

 • Avlopp
 • Dörrklockor
 • Kvicksilverlampor
 • Lysrör och lampor
 • Nivågivare
 • Reläer
 • Strömbrytare (även automatiska)
 • Termometer
 • Termostater
 • Tryckmätare
 • Vattenlås
Lättmetaller

Några giftiga och miljöfarliga lättmetaller är aluminium, beryllium och strontium.

Mögel

Mögel är mikroorganismer som utgörs av svampar och bakterier. Om inomhusmiljön påverkas i form av dålig lukt och/eller om personer som vistas i byggnaden mår dåligt kan man göra en utredning och åtgärda. Vi hjälper er att analysera material och luftprover avseende förekomst av mögel/hussvamp/rötsvamp.

Läs mer om mögelanalyser »

PAH och kreosot

PAH står för polycykliska aromatiska kolväten och är cancerogena. Kreosot används för att impregnera (skydda) trävirke och är också cancerogent.

 Mer om PAH, kreosot och HA-oljor »  

PCB och klorparaffiner

PCB (polyklorerade bifenyler) är både hälso- och miljöfarligt och klassas som farligt avfall. Det är totalförbjudet att användas i Sverige sedan 1978.

Klorparaffiner (polyklorerade alkaner) är miljöfarliga och används som mjuk- och brandskyddsmedel i plast, fogmassor, färg, smörjmedel samt i råvara till plast och gummi.

Mer om PCB och klorparaffiner » 

PFAS

PFAS, eller högfluorerade ämnen, är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som tillverkats sedan 1950-talet.

Radon (Rn)

Radon är en radioaktiv ädelgas som i praktiken finns i all jord under marken som avger olika höga halter av radon till markluften. Radon ökar risken för cancer och provtagning är det enda sättet att avgöra om radon förekommer i inomhusluften eller i dricksvattnet.

Mer om radon i inomhusluften »
Mer om radon i dricksvattnet »

Tungmetaller

Tungmetaller är en, något föråldrad, term som används för att beskriva metaller med hög densitet och som (vanligtvis) är giftiga i låga koncentrationer. Tungmetaller är hälsofarliga och förekommer naturligt i berggrund, jorden, grundvatten och vattendrag.

Det finns ett flertal tungmetaller och de vanligaste ämnen vi analyserar är:

 • Arsenik (As)
 • Bly (Pb)
 • Kadmium (Cd)
 • Kvicksilver (Hg)
 • Zink (Zn)
Vatten

Detta är en bred tjänst där vi kan vara behjälpliga med att analysera dricksvatten i enskilda brunnar, fartygsvatten, industriellt vatten, avloppsvatten från fordonstvättar, med mera.

Mer om vattenanalys »

Bisfenol A (BPA) och Bisfenol F (BPF)

Bisfenol A (BPA)

Bisfenol A är en av världens vanligaste plastkemikalier och är ett hormonstörande ämne. Det stannar inte i kroppen men kan leda till förhöjda nivåer genom ständig exponering. Från och med år 2020 blev det förbjudet i hela EU att använda BPA i termopapper (exempelvis kassakvitton).

Bisfenol F (BPF)

Bisfenol F används vid tillverkning av plaster och epoxihartser. I industrin används det för att öka tjocklek och hållbarhet av material, exempelvis vid produktion av tank- och rörlining och industrigolv.

Kontaktperson

Sandra Johansson
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 88

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

  Share This