Samtliga miljöanalyser

Safe Control utför och ombesörjer många typer av analyser. Vi hjälper till med prover tagna från mark och asfalt, byggmaterial, luftprov och vattenanalyser.

Arsenik (As)

Arsenik och dess förgreningar är giftiga och har främst använts inom trävaruindustrin som träimpregnering.

Asbest

Asbest är en mineral som påträffas i mer än 3 000 produkter och är mycket hälsofarligt, det kan ge sjukdomar som asbestos och cancer. Det finns restriktioner om hur man ska hantera asbest. 

Safe Control utför ackrediterad asbestanalys  »

Bly (Pb)

Bly är en tungmetall som kan finnas i flera produkter och kan orsaka flera allvarliga sjukdomar, däribland kronisk blyförgiftning.

Safe Control utför analys av material och oljor med avseende på förekomst av bly  » 

Ftalater

Ftalater är kemiska föreningar som används som mjukgörare i plaster (exempelvis PVC, polyvinylklorid) och gummi.

Freon (CFC)

Freoner, eller klorfluorkarboner, har tidigare använts som drivgas (sprayburk), köldmedium (kyl och frys), vid tillverkning av kretskort och även för att blåsa upp plastskum (isolering). Freon är idag förbjudet på grund av freonernas negativa effekter på ozonlagret.

Freoner kan förekomma i följande produkter, ofta i form av så kallad frigolit:

 • Flytande golv
 • Isolermaterial
 • Kylskåp och frysar
 • Markskivor
 • Skumplast
 • Tilläggsisolering
 • Värmepumpar, äldre
Isocyanater

Isocyanater är en grupp kväveinnehållande kemiska föreningar. Detta är en grupp kväveföreningar som kan orsaka besvär i luftvägar och andningsorgan med följd att utveckla astma, samt hudbesvär, irritation av ögon och slemhinnor.

Isocyanater kan finnas i produkter som innehåller polyuretanplast (PUR), exempelvis i lack, färg, skumplast, PUR-skum, fogmassa och lim.

Kadmium (Cd)

Kadmium är en tungmetall som kan påträffas i följande produkter:

 • Plast
 • Våtrumstapeter
 • Uppladdningsbara batterier
Kasein

Kasein har använts i flytspackel som bindemedel.

Krom 6

Laboratoriet får in prov där Krom 6 oftast analyseras i samband med analys av PAH, BTEX, metaller, olja, alifater och aromater i exempelvis betong och asfalt.

Kvartsdamm

Kvartsdamm, även kallat stendamm och respirabelt damm, är hälsofarligt. Den 2 november 2015 kom nya föreskrifter om kvartsdamm i arbetsmiljön.

 Mer om analys avseende kvartsdamm »

Kvicksilver (Hg)

Kvicksilver är en tungmetall som ackumuleras i kroppen, det är mycket giftigt vid inandning!

Ämnet har använts i olika typer av produkter, exempelvis lysrör och lampor, termometer och tryckmätare.

Mögel

Mögel är mikroorganismer som utgörs av svampar och bakterier. Om inomhusmiljön påverkas i form av dålig lukt och/eller om personer som vistas i byggnaden mår dåligt kan man göra en utredning och åtgärda.

Läs mer om mögelanalyser »

PAH och kreosot

PAH står för polycykliska aromatiska kolväten och är cancerogena. Kreosot används för att impregnera (skydda) trävirke och är också cancerogent.

 Mer om PAH, kreosot och HA-oljor »  

PCB och klorparaffiner

PCB (polyklorerade bifenyler) är både hälso- och miljöfarligt och klassas som farligt avfall. Det är totalförbjudet att användas i Sverige sedan 1978.

Klorparaffiner (polyklorerade alkaner) är miljöfarliga och används som mjuk- och brandskyddsmedel i plast, fogmassor, färg, smörjmedel samt i råvara till plast och gummi.

Mer om PCB och klorparaffiner » 

PFAS

PFAS, eller högfluorerade ämnen, är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som tillverkats sedan 1950-talet.

Radon (Rn)

Radon är en radioaktiv ädelgas som avger olika höga halter av radon till luften och kan förekomma i dricksvatten.

Mer om radon i inomhusluften »
Mer om radon i dricksvattnet »

Tungmetaller

Tungmetaller är hälsofarliga och de vanligaste ämnen vi analyserar är bly, arsenik och kvicksilver.

Vatten

Detta är en bred tjänst där vi kan vara behjälpliga med att analysera dricksvatten i enskilda brunnar, fartygsvatten, industriellt vatten, avloppsvatten från fordonstvättar, med mera.

Mer om vattenanalys »

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

  Share This