PCB och klorparaffiner

PCB har använts som mjukgörare i fogmassor och plast. Det är hälsofarligt och klassas även som farligt avfall och är ett förbjudet material.

Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler och är ett samlingsnamn för en stor grupp kemiskt snarlika organiska föreningar. 

På grund av ämnenas stabilitet och andra värdefulla tekniska egenskaper har de ibland annat använts i elektrisk utrustning och som mjukgörare i plast och fogmassor. I Sverige användes stora mängder PCB under bostadsproduktionen ”Miljonprogrammet” på 1960-talet.

Första gången Sverige införde förbud mot användning av PCB var 1973, med undantag för slutna system. År 1978 totalförbjöds all användning.

Miljö- och hälsofarligt
PCB kan spridas genom att det läcker ut från bland annat fogmassor i våra byggnader. Om ämnet läckt ut i miljön flyttar det sig med hjälp av vind och vatten. PCB har en lång nedbrytningstid och när det kommer ut i miljön anrikas det i näringskedjan, vilket betyder att det väldigt lätt tas upp av levande organismer.

Miljöfarligt avfall
PCB ska hanteras som miljöfarligt avfall och regeringen har beslutat om en förordning där fastighetsägarna görs skyldiga att inventera och sanera byggnader som är uppförda eller renoverade 1956-1973. Saneringen skulle varit slutförd 2013. Förordningens krav på inventering gäller inte småhus, som villor och radhus. Exponerade fogmassor och golvmassor måste saneras så snart som möjligt.

Här kan PCB och klorparaffiner förekomma

  • Fogmassor
  • Förorenad mark
  • Golvmassor
    Plastbaserade halkskyddande golvmassor.
  • Isoleroljor
  • Isolerrutor/förseglingsmassa
  • Kondensator

 

Mjukfog och fogmassor

Mjukfogar kan även innehålla asbest

Fogmassor kan förutom PCB även innehålla asbest, tungmetaller och klorparaffiner. För att få en total analys behövs minst 10 gram material.

Varje provbit slås med fördel in i aluminium och placeras sedan i en tät påse (provpåsar kan vi tillhandahålla).

Klorparaffiner

Klorparaffiner är klorerade kolväten som delas in i kort-, mellan- och långkedjiga beroende på kolkedjans längd. Kort- och mellankedjiga klorparaffiner är speciellt miljö- och hälsofarliga.

De används bland annat som tillsatsmedel i fogmassor, gummi, plast och färg. En PCB-analys visar om det förekommer klorparaffiner i provet.

 

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This