Materialanalys / kemisk sammansättning

Laboratoriet utför och är ackrediterat för kemiska analyser av stål. Analys av kemisk sammansättning är en viktig del i att identifiera och säkerställa olika metalliska materials kvalitet. För att få fram sammansättningen används optisk emissionsspektrometri (OES).

Tillfällen som en materialanalys utförs är exempelvis vid leveranskontroller, inför tillverkning av produkter, i samband med skade- eller haveriundersökningar, inför svetsning och analys av material i äldre konstruktioner.

Vi har möjlighet att analysera den kemiska sammansättningen i alla typer av stål, exempelvis olegerade, låglegerade och rostfria stål samt även för nickel-, koppar- och aluminiumlegeringar.
 

OES används för:

  • Kontroll av materialets kvalitet
  • Statuskontroll – har materialet rätt kvalitet enligt standard/certifikat
  • Kontroll inför och/eller efter härdning, ytbehandling, värmebehandling
  • Analys av okända material, svetsbarhet, korrosionsbeständighet
  • Analys avseende legeringsämnen, spårämnen, föroreningar

Verifiering av standard/certifikat
Vi har ett stort antal kända certifierade referensmaterial (CRM) som verifierar de erhållna analysresultaten. Resultatet jämförs sedan mot en standard eller ett certifikat för att se om materialet uppfyller särskilda krav. Resultatet kan också ligga till grund för att göra en bedömning av svetsbarhet, eller för att ta reda på om materialet är ändamålsenligt.

OES:en analyserar ett brett spektrum av element och täcker ett stort koncentrationsområde med mycket hög noggrannhet och precision samt låga detektionsgränser – vad som OES:en kan bestämma beror på materialet som testas. OES:en tar fram halterna av de ingående elementen, så som kol, kisel, krom och nickel.

Efter beredning utsätts provet för en gnisturladdning där värmen får metallen att förångas. Elektronerna i atomerna exciteras och sänder ut ljus i olika våglängder. Då kan halterna av de olika grundämnena bestämmas.

Den typ av prover som kan testas med OES inkluderar prover från smältan vid primär- och sekundärmetallproduktion och inom rör, bultar, stänger, plåt, metallbearbetningsindustrin, med mera.

Optisk emissionsspektrometer (OES)

Optisk emissionsspektrometer (OES)

Den optimala storleken på en provbit är 30x40mm med två parallella plana ytor. Laboratoriet har möjlighet att utföra analys även på provbitar med en yta på minimum 5x5mm.

Safe Control kan även utföra våtkemiska analyser. Önskvärd provmängd är då minst 5 gram.

Ackrediterad analys
Laboratoriet utför ackrediterad analys enligt ASTM E415, som avser analys av kemisk sammansättning för olegerat och låglegerat stål med följande legeringsämnen:

Kol (C), kisel (Si), mangan (Mn), fosfor (P), svavel (S), krom (Cr), nickel (Ni), molybden (Mo), koppar (Cu), vanadin (V), titan (Ti), niob (Nb) och aluminium (Al).

Ackrediteringsomfattning

  • ASTM E415

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

Anders Hedlund
Telefon: 031-65 64 97

fornamn.efternamn@safecontrol.se

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot nationella och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

    Share This