PAH-analys

PAH, polycykliska aromatiska kolväten, avger en lukt och är cancerogena. De påverkar naturen, djurlivet och människor. Tjärprodukter (tjära, stenkol, bitumen) kan innehålla PAH.

Förkortningen PAH står för Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, det vill säga polycykliska aromatiska kolväten – andra benämningar finns också: Polyaromatiska kolväten och polyaromater.

Vi analyserar PAH enligt följande: 

 • PAH-paket
  Analys avseende PAH-16, BTEX, olja, metaller, alifater och aromater
 • Träimpregnering
  Analys avseende kreosot, PAH-16, koppar (Cu), krom (Cr), arsenik (As)
 • Tillvalsanalyser
  Analys avseende PCB, Krom 6, kvicksilver (Hg)
 • PAH luftanalys
  Om ni upplever luktproblem och misstänker att detta kan ha sitt ursprung i material som har blivit behandlat med kreosot, kan ni låta utföra en luftanalys med avseende på PAH.

Asfaltsväg i Sverige

PAH i äldre asfalt

PAH förekommer i flertalet material och det vanligaste vi får in till laboratoriet är asfalt. I listan längre ner finns en förteckning på var PAH kan förekomma.

Miljö- och hälsofarligt

PAH är, enligt Kemikalieinspektionen, den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till idag. För människan innebär PAH bland annat en ökad risk för cancer, försämrat immunförsvar, med mera. PAH tas lätt upp genom huden och kan ge svåra allergiska reaktioner i solljus. 

Asfalt

Det vanligaste materialet vi får in till laboratoriet för PAH-analys är asfalt. Äldre asfaltsbeläggningar kan innehålla stenkolstjära som förekom i vägtjära, vilket användes i mer än 50 år som slit- och bindlager över hela landet.

Tjärasfalt, tjärballast, tjärmakadam, vägtjära…

Användningen upphörde successivt i början på 1970-talet. Det underliggande bärlagret bestod av tjärindränkt makadam (tjärmakadam). En stor del av landets vägnät är asfalterad före 1973 vilket innebär att mycket tjärasfalt finns kvar. Vid arbeten med asfalt som är lagd före 1975 bör provtagningar av PAH alltid göras.

HA-olja

HA-oljor (högaromatiska oljor) är en så kallad utfyllnadsolja. Flera av de PAH som finns i HA-oljor är klassificerade som cancerogena. 

Bitumen

Bitumen är ett bindemedel bestående av kolväten, framställt ur petroleum – en benämning är asfalt. Det finns i ytbeläggning för körbanor (asfaltbetong), ytlager på takpapp och vissa isoleringsmaterial. På grund av dess täthet används det som tätskikt på dammar, parkeringsdäck, broar och tak.

Här kan PAH förekomma 

 • Asfaltsbeläggning, äldre
 • Asfaltgolv
 • Badrumsväggar (fuktisolering, tätskikt)
 • Bildäck och cykeldäck (HA-oljor)
 • Bjälklagsfyllning med slagg (koksaska)
 • Förorenade jordmassor
 • Gummiduk för bullerdämpning (HA-oljor)
 • Gummigranulat (ex. utfyllnadsmaterial i konstgräsplaner)
 • Husgrunder, grundmurar (fuktisolering, tätskikt)
 • Impregnerat trä (kreosot)
 • Bitumenimpregnerad kork (isolering i kylrum)
 • Matarkabel
 • Tegel i rökgångar
 • Takpapp (tjära)
 • Tjära och tjärpapp
Analys avseende PAH 20, kreosot

Kreosot i tryckimpregnerat virke

Kreosot är en blandning av olika ämnen och har sedan 1800-talet använts för att skydda trä mot röta och skadeinsekter. Kreosot är klassificerat som cancerogent och kan vara farligt avfall. 

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

  Share This