Företagets historia

Safe Control Materialteknik AB grundades 2001 och har anor mer än 100 år tillbaka.

1910 – 2000
Inom Götaverken fanns på 1910-talet ett materiallaboratorium knutet till gjuteriet som analyserade smälterna. Laboratoriets huvudsyssla var att kontrollera materialen för gjutjärnsdetaljerna i fartygsmotorerna. Man gjorde separata analyser av kol, kisel, mangan, fosfor och svavel.

I mitten av 1950-talet utvidgades verksamheten till att omfatta hela verket. Mellan 1963 och 1970 var Götaverken indelad i resultatenheter och laboratoriet kom att tillhöra Götaverken Motor, men verksamheten var fortsatt inriktad på hela koncernen. Under denna period utvecklades laboratoriet till att – förutom de kemiska analyserna – även omfatta metallurgiska och mekaniska analyser.

I samband med att varvsindustrin lades ned under slutet av 1970-talet fortlevde laboratoriet under Projekt Lindholmen som skapades 1978 med syfte att bland annat skapa arbetstillfällen för varvsarbetarna. År 1991 såldes laboratoriet till FFV Materialteknik Lindholmen AB, som efter två år sålde verksamheten till Gröner STK.

År 1994 flyttade man till det nuvarande lokalerna i Lundby som inrymmer både laboratorium och kontor.

År 1997 tog det danska företaget Carl Bro över företaget som förvärvade företaget Safe Control i Stockholm. Man beslöt samtidigt att all verksamhet i Sverige skulle bedrivas under det gemensamma namnet Safe Control. Under år 2000 avsåg Carl Bro Group att renodla koncernens verksamhet till att enbart omfatta konsultverksamhet. Vid denna tid fanns det en verksamhetsgren i Varberg som var inriktad på oförstörande provning och i Göteborg ett renodlat laboratorium.

2001
År 2001 fick ett antal nyckelpersoner möjlighet att ta över verksamheterna och man bildade då Safe Control NDT i Varberg AB och Safe Control Materialteknik i Göteborg AB. Samma år erhöll Safe Control Materialteknik den viktiga ackrediteringen av Swedac.

2021
Safe Control Materialteknik ägs idag av tre av de ursprungligen fyra grundarna: Lars Andersson, Harald Fredriksson och Catarina Wernlund, vilka samtliga har arbetat inom laboratoriet sedan tidigt 1990-tal. År 2021 firade företaget 20 år!

I laboratoriet används en hårdhetsmätare och en dragprovningsmaskin från 1960- och 1970-talens Götaverken.

  Götaverken – en liten historik

  Götaverken fartygspropeller

  Alexander Keiller (1804-1874) köpte år 1840 två tomter vid Stora Badhusgatan i Göteborg och skrev 1841 till Kungliga Majestätet med en begäran om att få uppföra fabriksanläggningar. Han får tillstånd att under namnet Keillers Werkstad i Göteborg driva en mekanisk verkstad för diverse tillverkning av produkter innehållande järn och andra metaller.

  Verkstaden anlitades av industrier över hela Sverige för tillverkning av ångpannor, maskiner av olika slag, turbiner, ångsågar, med mera.

  År 1844 köptes ytterligare en tomt och verksamhetsområdet utökades till att kunna reparera ångfartyg på land. Man började med varvsverksamhet och det första fartyget som byggdes var en liten järnångare som sjösattsed den 10 april 1844, Kare. Beställare var Kungliga flottan. Ångaren skulle tjänstgöra som bogserbåt vid Stockholms örlogsstation och som lustfartyg för den kungliga familjen.

  Efter en konkurs år 1867 ombildades företaget till Göteborgs Mekaniska Verkstad under ledning av James Keiller (1836-1918). Samtidigt flyttades varvsverksamheten över till Hisingssidan av Göta älv.

  Götaverken laboratorium

  Verksamheten expanderade och 1906 övertogs den av Göteborgs Nya Verkstadsaktiebolag. Dåvarande sjöfartsministern Dan Broström köpte år 1916 aktiemajoriteten och varvet fick sitt slutliga namn – AB Götaverken.

  Götaverken expanderade kraftigt och 1933 var varvet världens största, mätt i bruttoton. I slutet av 1950-talet beslöt man att anlägga ett nytt varv vid Arendal, längre ut på Hisingen. Anläggningen stod klar 1963 och var unik i världen på grund av att det mesta av byggnationen kunde ske inomhus. Samtidigt påbörjades avvecklingen av fartygsbyggande vid det gamla cityvarvet och den sista sjösättningen skedde 1968.

  År 1971 övertogs ägandet av Salénkoncernen och 1977 av Svenska Varv. Därefter inträffade den svenska varvskrisen och 1989 levererades Götaverkens sista fartyg, statsisbrytaren OdenGötaverken Cityvarvet överlevde krisen som reparations- och ombyggnadsvarv, en verksamhet som kom under ägande av det holländska Damen Group, men 2014 valde de att avveckla verksamheten i Göteborg.

   

  Alexander Keiller var även engagerad i stadsplaneringen av Göteborg och Hisingen. Han utarbetade en plan som fastställdes 1885 för den så kallade Hisingsstad som bestod av raka gator i ett rutnät. Gatorna fick namn efter himlens stjärnor, exempelvis Herkulesgatan, Ceresgatan och Neptunusgatan. Safe Control Materialetknik är idag beläget vid en tvärgata till Herkulesgatan, något som ytterligare befäster den historiska kopplingen till Götaverken.

  Share This