Mögel

Mögel är mikroorganismer som utgörs av svampar och bakterier. Om inomhusmiljön påverkas i form av dålig lukt och/eller om personer som vistas i byggnaden mår dåligt, kan man göra en utredning och åtgärda.

Mikrobiologisk påväxt, det vill säga mögel, kan vara farligt vid inandning eftersom det kan innehålla toxiner (gifter) vilka påverkar exempelvis immunsystemet. Även mycket små mängder av mykotoxiner kan vara en hälsofara.

Mikroorganismer kräver fukt för att kunna växa, mängden av vatten som behövs beror på organismen. Om ett material har varit utsatt för fukt tidigare är det känsligare för ett angrepp om det fuktas upp igen. Man bör dock vara medveten om att innemiljön inte nödvändigtvis behöver påverkas negativt för att mikroorganismer påträffas i en byggnad, det beror på var i byggnaden de påträffas.

Mikroorganismerna har en viktig roll i naturens kretslopp då de medverkar till att bryta ner organiskt material, vilket omvandlas till jord. När mikroorganismer växer på byggnadsmaterial kallas de gemensamt för mögel.

Mögel i luften
Sporer från mögelsvampar påträffas i inomhusluften då dessa kommer in, exempelvis när man vädrar och genom ventilationen. Att det enbart finns sporer i luften innebär inte att där finns en skada, det krävs att olika faktorer stämmer in som fukt, syretillgång, pH och temperatur.

Lukter
Mögellukter är inte behagliga, de luktar fukt eller jordkällare och kommer från just mikroorganismer. Detta är ett betydande problem i Sveriges fuktskadade byggnader. Lukten kan finnas kvar länge efter att man har åtgärdat problemet. 

Bakterier
Bakterier är komplexa, mindre och encelliga. Även bakterier kräver fukt för att växa, mer än svampar.

Rötsvamp
Om dessa svampar växer på trä kan de med tiden orsaka att hållfastheten försämras och slutligen bryts materialet ned helt, detta på grund av att svampen bryter ner viktiga beståndsdelar i virket. 

Sanering
Den bästa åtgärden kan vara att byta ut skadat material, inte att torka eller använda fungicid.

Mögel i byggnad

Provtagning för analys

Vi analyserar mögel/hussvamp/rötsvamp i byggnadsmaterial samt i luftprov.

Vi har kalibrerade luftpumpar för luftprovtagning.
Kontakta oss för att boka på 031-65 64 70.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This