Provning av svets, svetsförband och grundmaterial

Laboratoriet genomför provning av svets och grundmaterial för att, exempelvis, kontrollera om kvaliteten hos en svets är tillräckligt bra för att tåla extrem påfrestning, eller för att utföra en materialkontroll.

Laboratoriet utför provning utifrån klassningssällskapens respektive regelverk. Provningen ligger till grund för klassningssällskapens utfärdande av klasscertifikat.

Andra tjänster laboratoriet erbjuder, utöver de nedan, är kontroll av material, procedurprovning, tillståndsbedömning samt Z-provning.

Provning av svets och svetsförband
För att säkerställa en svetsprocedur utförs oförstörande (OFP) och förstörande provning (FP)

Mekanisk provning
Utförs bland annat på grundmaterial, tillsatsmaterial och på svetsförband. Avdelningen utför även teknologiska provningar på rör. Enaxlig, statisk hållfasthetsprovning kan även utföras på kundspecifika produkter i samråd med kunden.

Kemiska analyser och korrosionsprovningar
Analys av kemisk sammansättning utförs i grundmaterialet och/eller i svetsgods. Korrosionsprovningar genomförs i vårt kemiska laboratorium på grundmaterial, tillsatsmaterial och svetsförband.

Metallografiska undersökningar
Utföres på snitt tagna från svetsförband. Makroskopisk undersökning visar om svetsfogar har defekter eller formavvikelser. Det är vanligt att även utföra hårdhetsprovning på det uttagna snittet för att säkerställa svetsförbandets hårdhet.

Det är framför allt den värmepåverkande zonen (HAZ) som är det mest kritiska området och oftast finns det krav på högsta tillåtna hårdhet. På specifika materialkvaliteter är det också krav på att utföra mikroskopisk undersökning. Vid de fallen undersöks grundmaterial, HAZ och svets med avseende på dess struktur, mikroskopiska defekter som ferrithalt.

Provning av svets och grundmaterial

Provning enligt SS-EN 1090-1 och 1090-2

Vi utför ackrediterad mekanisk provning, kemiska analyser och metallografiska undersökningar mot gällande nationella och internationella standarder och kvalitetskrav.

Provning enligt SS-EN 1090-1 och 1090-2

Provning av svets och svetsförband

Safe Control har lång erfarenhet av provningar för att säkerställa svetsprodukter. Både förstörande och oförstörande provning utförs.

Provningar enligt SS-EN 1090-1

Vi utför mekaniska provningar, kemiska analyser och metallografiska undersökningar för att säkerställa svetsprocedurer enligt SS-EN ISO 15614-1.

Provningar enligt SS-EN 1090-2

Vi kontrollerar rätvinklighet, profildjup och hårdhet på kapade ytor enligt SS-EN ISO 1090-2 och SS-EN ISO 9013 när det gäller kapning (termisk skärning).

Den 1 juli 2014 trädde kravet på CE-märkning i kraft enligt SS-EN 1090. Den nya standarden och CE-märkningen berör i olika grad alla aktörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål för byggnader.

Detta innebär att tillverkaren från den 1 juli 2014 måste vara certifierad för att tillverka och leverera stålkonstruktioner. En tillverkare är, enligt byggproduktförordningen, en fysisk eller juridisk person som tillverkar, eller låter konstruera eller tillverka, en byggprodukt och saluför den under eget namn eller varumärke. Tillverkaren kan alltså ansvara även för underleverantörer, stålgrossister, konstruktörer, och så vidare.

Den som ansvarar för CE-märkningen måste ha ett certifikat i enlighet med SS-EN 1090. Att inte certifiera verksamheten innebär att företaget inte kan CE-märka de produkter man tillverkar och levererar till en byggarbetsplats. I sådana fall måste kravens uppfyllande verifieras genom utökad mottagningskontroll inklusive provning av fristående sakkunnig som är certifierad enligt regler från Boverket. 

Kontaktperson

Johan Ageryd
Ansvarig: Metallografi

Telefon: 031-65 64 94

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This