Radon

Radon är en radioaktiv ädelgas, som i sig inte är farlig och finns i marken i större och mindre mängder. Det är produkten av sönderfallet, så kallade ”radondöttrar” (radioaktiva metallatomer), som är hälsofarlig.

Radon finns i praktiken i all jord under marken, olika typer av mark (berggrund, jord) avger olika höga halter av radon till markluften. Blåbetong kan också avge radongas. Provtagning är det enda sättet att ta reda på om en bostad har för höga halter. 

I dag uppskattas runt 400 000 svenska bostäder ha högre radonhalter än de gräns- och riktvärden som gäller. Radon förekommer i inomhusluft och dricksvatten.
 

Radon i inomhusluften

Den främsta orsaken till förekomst av radon i inomhusluften är markluft som tränger in genom grundens eller källarens otätheter. Radon kan även avges från byggmaterial där blåbetong är ett exempel.

Alla hus kan innehålla radon vilket kan bero på:

  • vart huset är belagt
  • hur marken är beskaffad
  • hur tätt huset står mot marken
  • hur bra ventilationen är och/eller
  • eventuell förekomst av radon i dricksvattnet

Den bästa perioden att mäta radon i inomhusluften är under den så kallade eldningssäsongen, 1 oktober till 30 april. Åtgärder bör vidtas om radonvärdet överskrider 200 Bq/m3, som fastställts av Folkhälsomyndigheten.

Möjlighet finns att göra både korttids- och långtidsmätning. Korttidsmätning innebär 7 dagar och ger ett rådgivande resultat. Långtidsmätning varar under minst 2 månader (helst 3 månader), för att få fram ett årsmedelvärde.

Radonpuckar har ett bäst före-datum, därför ber vi er att kontakta oss i tid när ni önskar utföra en radonmätning.

Radonanalys

Radon kan förekomma i både luft och dricksvatten

Radon kan även förekomma i dricksvatten, främst från kallkällor och borrade brunnar. Att dricka vatten med radon bedöms inte utgöra någon större hälsorisk, däremot övergår radonet från vattnet till inomhusluften.
Mer information om radon i dricksvatten »

En hälsofarlig gas

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten insjuknar omkring 500 personer varje år i lungcancer där radon tros vara orsaken. Rökare, före detta rökare och passiva rökare löper störst risk att drabbas.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This