Haveri- och skadeundersökning

Skador och haverier kan ha sin orsak i utmattning, korrosion, defekter, värmepåverkan, materialval, miljö och överbelastning – för att nämna några.

För våra kunder där produktionen står still är tiden en ekonomisk faktor och frågeställningen om vad som har gått fel måste lösas snabbt. Vi är en oberoende part som utför våra uppdrag under sekretess och med ett komplett laboratorium kan vi korta ner ledtiderna.

Safe Control har mångårig erfarenhet och kompetens som avser de problem och skador som kan relateras till svetstekniska problem. Uppdragen är allt från korta frågeställningar till mer omfattande utredningar. 

Laboratoriet genomför systematiska opartiska undersökningar i syfte att utreda skadeorsak i samband med haverier. En del i detta arbete är samla viktig information från uppdragsgivaren, att undersöka erhållet material med hjälp av okulär, makroskopisk och mikroskopisk undersökning (i ljusoptiskt mikroskop samt i svepelektronmikroskop), så kallad metallografisk undersökning.

En grundläggande definition av en skada eller ett haveri är oförmåga för en komponent, maskin eller process att fungera på ett riktigt och förväntat sätt. Detta kan innebära omfattande undersökningar, vilka (förutom metallografi) även inkluderar kemiska analyser och mekanisk provning.

Syftet med detta är att det ska leda till ett svar om orsak till uppkommen skada, alternativt haveri, och genom detta kunna rekommendera lämpliga åtgärder och förändringar.

Det är inte alltid en enda orsak
Ofta är det inte enbart en enda orsak som ligger grund för en skada eller ett haveri, utan det kan vara flera faktorer som spelar roll. I vissa fall har det visat sig att frånvaro av en av de påverkande faktorerna varit nog för att förhindra skada/haveri.

Det viktiga vid en undersökning är att bibehålla ett öppet sinne och att inte fokusera på den mest troliga eller lättillgängliga orsaken, en så kallad silver-bullet theory, eftersom den kan vara mångfacetterad.

Skadeundersökning

En inblick i haveriundersökningar

Här finns två PDF-dokument som visar tillvägagångssätt och flödesschema av en haveri-/skadeundersökning.

Tillvägagångssätt | Stages of a failure analysis »
Flödesschema | Timeline of an organized failure investigation »

 

Kontaktperson

Lars Andersson
Ansvarig: Haveri- och skadeundersökningar
Telefon: 031-65 64 86

Johan Ageryd
Ansvarig: Metallografi
Telefon: 031-65 64 94

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This