Kvalitetssystem

Att vara ackrediterade innebär att ett företag eller en organisation har fått ett opartiskt och internationellt godkännande av att ha kompetensen, system och rutiner för att utföra vissa bestämda uppgifter inom provning, kontroll och certifiering.

Safe Control Materialteknik AB blev ackrediterade av Swedac samma år som företaget grundades 2001.
Vårt ackrediteringsnummer är 5622.

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Flexibel ackreditering

I maj 2016 blev vi godkända för flexibel ackreditering, vilket innebär att Safe Control Materialteknik har rätt att – mellan Swedacs ordinarie tillsynsbesök – uppgradera, lägga till och ändra omfattningen på sin ackreditering, utan att i förhand meddela Swedac. Vid nästa tillsynsbesök bedömer Swedac de ändringar av metoder som gjorts inom ramen för flexibilitet.

Med den flexibla ackrediteringen innebär det att laboratoriet kan erbjuda sina kunder ackrediterade tjänster, där man kan använda de standarder som krävs inom ramen för mätprincipen, under förutsättning att man följer sin (av Swedac) godkända rutin för bland annat validering, verifiering och kompetenskrav.

Beslutsregler

På Safe Control Materialteknik använder vi, om inget annat anges, en beslutsregel som innebär att vi inte tar hänsyn till angiven mätosäkerhet vid jämförelse mot standardkrav eller kundkrav.

Om kunden vill tillämpa en annan beslutsregel för bedömning av resultat vid provningen skall detta överenskommas vid kontraktsgenomgången och en diskussion om huruvida Safe Control kan uppfylla dessa krav och om Safe Control eventuellt måste tacka nej till uppdraget.

Tillstånd

Safe Control Materialteknik innehar följande tillstånd:

  • Arbetsmiljöverket
    Provning, undersökning och hantering av asbesthaltigt material.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten
    Använda, inneha och transportera mindre strålningskällor, typ PMI-utrustning med kadmium-isotop.

Kontaktperson

Johan Ageryd
Kvalitetschef
Telefon: 031-65 64 94

Lars Andersson
VD
Telefon: 031-65 64 86

fornamn.efternamn@safecontrol.se  

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This