Försäljnings-, arbets- och leveransvillkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor, arbetsvillkor och leveransvillkor (i det följande betecknat FAL) används som underlag för avtal som ingås med Safe Control Materialteknik i Göteborg AB (i det följande betecknat SCM), oavsett vilken tjänst/uppdrag som skall levereras.

§ 1. Ändamål och omfattning

1.1 Dessa FAL gäller i rättsförhållandet mellan klienten och SCM. Avvikelse från villkoren skall vara skriftliga och tydliga för att äga giltighet. I övrigt följer SCM ABK09.

1.2 För avtal om vissa tjänster kan ett set Speciella Villkor finnas utarbetade, vilka i fall av oenighet gäller framför FAL.

1.3 Avtalet mellan klienten och SCM skall innehålla en specifikation av arbets- och leveransomfattningen, en tidsplan, villkor för honorar samt andra villkor och betingelser, vilka är relevanta för det aktuella uppdraget. I fall av strid mellan det specifika avtalet och dessa FAL gäller avtalet i första hand.

1.4 SCM skall vara ekonomiskt oberoende av leverantörer och andra som kan påverka SCM:s objektivitet. I de fall uppdrag från olika uppdragsgivare berör samma objekt, skall de olika uppdragen hållas affärsmässigt, ekonomiskt och tekniskt åtskilda så att god sed och opartiskhet kan upprätthållas.

1.5 SCM skall tillämpa och följa de anvisningar som finns specificerade i SCM:s Kvalitetshandbok, för optimal säkerhet och kvalitet mot klient, myndigheter och allmänhet.

§ 2. Personuppgifter

2.1 De av parterna utpekade kontaktpersoner kan med bindande verkan för parterna träffa alla avgöranden beträffande uppdraget.

2.2 SCM tillhandahåller kompetent personal och fullgod erforderlig provningsutrustning. SCM:s ansvarige tekniker skall följa de riktlinjer som anges i SCM:s Kvalitetshandbok.

§ 3. Arbets- och leveransomfattning

3.1 Arbetet och/eller leveranserna skall noggrant motsvara vad som framgår av SCM:s offert och/eller orderbekräftelse.

3.2 Offerter omfattar endast de tjänster som i anbudsmaterialet uttryckligen har angivits som tillhörande det aktuella uppdraget. Är offert och/eller orderbekräftelse utarbetad på underlag av klientens specifikationer är SCM inte ansvarig för fel eller brister, vilka uppstår till följd av fel eller försumlighet i klientens specifikationer.

3.3 Anbud är bindande endast om det antages inom den tid anbudet anger eller, om detta ej är angivet, inom tid som medger skälig betänketid, dock högst 3 (tre) månader.

3.4 SCM kan använda underleverantörer och underrådgivare, där detta är normalt eller där hjälpen är av mindre vikt. SCM ansvarar därvid för underleverantörs arbete såsom för eget arbete mot klienten.

3.5 Indragande av speciella tjänster, material eller hjälp från tredje man kommer – såvida detta inte är med i SCM:s offert – först att starta efter förutgående avtal med klienten. Debitering av SCM till klienten sker som utlägg [jfr. § 8]. I vissa fall kan debitering ske från tredje man till klient.

3.6 Alla anbud och/eller offerter gäller med reservation för mellankommande uppdrag.

§ 4. Ändringar

4.1 Om klient och/eller dennes kund och/eller tredje man begär ändringar eller tillägg utöver vad som uttryckligen finns med i avtalad arbets- och leveransomfattning, kommer detta att räknas som extraarbete [jfr. § 7.2].

4.2 Ändringar i en avtalad tidsplan förutsätter att man uppnår enighet om en reviderad tidsplan.

4.3 Avtal om ändringar träder ej i kraft förrän de skriftligen har bekräftats av bägge parter.

§ 5. Leveranstid, tidsfrister och ansvar för förseningar

5.1 Leveranstiden räknas från den tidpunkt där ordern har bekräftats av SCM samt eventuellt avtalat utbetalningsbelopp har inkommit, och där klienten har levererat de för uppdragslösandets start nödvändig och/eller avtalad information, tjänst och/eller provobjekt till SCM.

5.2 Om det ej uttryckligen specificeras i avtalet att en leveranstid är en fixerad tidsfrist, är angivna leveranstider ungefärliga.

5.3 Är en fixerad tidsfrist avtalad och denna överskrids – utan att SCM har rätt till förlängd tidsfrist – är SCM ansvarigt gentemot klienten för därvid uppstådd förlust enligt svensk rätts normala ersättningsregler om förseningar med de begränsningar som framgår av dessa FAL [jmf. speciellt § 15], samt med de begränsningar vilka har anförts i avtalet och eventuella Speciella Villkor. Reklamation skall ske genast.

5.4 SCM äger rätt att få tidsfristen förlängd motsvarande den period som är nödvändig för ny uppstart efter en ändamålsenlig (reviderad) tidsplan:

– Vid varje försening med information och tjänster från klienten (häri klientens övriga kontraktspartner, till exempel entreprenörer och leverantörer).

– Vid ändringar av uppdraget utöver de ändringar som omfattas av det konkreta avtalet.

– Vid händelser som SCM inte råder över, såvida dessa förseningar förhindrar eller gör uppfyllandet av avtalet orimligt besvärligt.

5.5 Vid förlängning av tidsfrist utöver sammanlagt 3 (tre) månader äger båda parterna rätt att betrakta uppdraget som stoppat.

5.6 Vid händelse och omständigheter utanför SCM:s kontroll, som hindrar SCM att fullfölja uppdraget, antingen enligt överenskommen tidsplan eller i överenskommen omfattning, befrias SCM från skyldigheten att utföra uppdraget samt från allt ansvar från försening, merkostnader eller andra skador som drabbar klienten.

5.7 Följande anses vara händelser och omständigheter utom parternas kontroll som befriar från fullföljandet av uppdraget: Strejk, lockout eller annan stridsåtgärd på arbetsmarknaden, eldsvåda eller andra oförutsedda driftstörningar på anläggning eller i verkstad, mobilisering och krigshandlingar, rekvisitioner och beslag, ändrade politiska beslut och förutsättningar, ändrad lagstiftning som medför ändrade regler för genomförandet av uppdraget.

§ 6. Leverans av dokumentations-, projekt- och provmaterial

6.1 Om det ej föreligger särskilt avtal om en specifik leveransform levereras materialet som postförsändelse.

6.2 Leverans av dokumentation anses äga rum på den tidpunkt dokumentationsmaterialet är skickat. Med skickat förstås den tidpunkt när SCM lämnar in materialet för postförsändelse, när detta hämtas av åkare eller kurir, när en SCM-medarbetare lämnar direkt till klienten eller när det i enlighet med avtal skickas via elektronisk media (till exempel som e-post).

6.3 SCM åtager sig inte ansvar för förlust av, skada på, förvanskning eller förstörelse av materialet efter att detta skickats.

6.4 Provmaterial skall levereras fritt SCM.

6.5 Returtransport av provmaterial beställs av SCM på klientens bekostnad och risk om inte annat avtalats.

6.6 SCM ombesörjer, på klientens begäran i varje enskilt fall, att teckna transportförsäkring.

§ 7. Honorar och pris

7.1 Honorar för uppdragets lösning anges i avtalet.

7.2 Om annat ej avtalats avräknas allt arbete på underlag av SCM:s aktuella riktprislista.

7.3 Tillkommande arbeten ej specificerade i beställning liksom merarbete till följd av att SCM erhållit felaktiga eller ofullständiga uppgifter debiteras enligt gällande riktprislista.

7.4 Alla honorar och priser är nettopriser, det vill säga exklusive moms, skatter, avgifter, etc, i såväl in- som utland. Om skatter och avgifter uttryckligen måste vara med i priset kan SCM kräva att efterföljande stigningar i sådana skatter och avgifter betalas av klienten.

7.5 Vid fast pris skall SCM ha ersättning för utgiftsökningar orsakade av pålagor från statliga myndigheter genomförda efter att offerten har avgivits.

7.6 Har cirkapris angivits får detta överskridas med högst 20 %.

7.7 Moms utgår enligt lagen om mervärdesskatt.

§ 8. Utlägg

8.1 Utlägg i samband med uppdragets lösning omfattas ej av honoraret och kommer att särskilt specificeras på faktura till klienten (med tillägg av 15 %).

8.2 Som utlägg betraktas alltid resekostnader, uppehälle, traktamenten/förtäring, kurirkostnader, tryckning och mångfaldigande (oavsett media), avgifter för attester och liknande. Som utlägg betraktas även kostnader i samband med indragande av speciella tjänster, material och/eller hjälp från tredje man/underleverantör, såtillvida dessa ej är med i SCM:s offert [jmf. § 3.5].

8.3 Vid arbete på annan ort väljs snabbaste transportmedel på Business Class samt inkvartering enligt mycket god europeisk standard.

§ 9. Betalning

9.1 Betalning skall erläggas inom 30 (trettio) dagar från fakturadatum. Efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta beräknad efter gällande diskonto med tillägg av 10 (tio) procentenheter. SCM har dock rätt att leverera provningsresultat mot postförskott eller kräva betalning i förskott.

Vid utebliven betalning efter påminnelse övergår ärendet till Visma Financial Solutions som tar ut en avgift för påminnelse, alternativt inkassokostnad. Dröjsmålsränta tillkommer med 10 %.

9.2 Vid uppdrag som sträcker sig under en längre tid har SCM rätt att löpande fakturera upparbetade kostnader.

9.3 SCM äger rätt att kvarhålla klientens egendom till dess klienten fullgjort sin betalningsskyldighet till SCM.

9.4 SCM äger närhelst rättigheten att återkalla material, såsom provningsprotokoll och laboratorierapporter, till dess klienten fullgjort sin betalningsskyldighet mot SCM.

§ 10. Hemlighållande

10.1 Parterna är ömsesidigt förpliktade att behandla upplysningar mottagna i samband med uppdragets lösning förtroligt.

§ 11. Upphovsrätt – rättigheter

11.1 Klienten är i den omfattning det har avtalats eller förutsatts i avtalet berättigad att använda det material, vilket är utarbetat med tanke på uppdragets lösning, för avtalat ändamål. SCM har i övrigt alla rättigheter över sina idéer och det material som SCM har utarbetat.

11.2 SCM äger rätt att använda det material som SCM har utarbetat för lösning av uppdrag för andra klienter.

11.3 Klienten äger rätt att utnyttja SCM:s namn och logotyp i reklam enbart i anknytning till att rapporter, intyg, med mera, återges i sin helhet eller i fullständig sammanfattning. Nyttjande i annat fall förutsätter medgivande från SCM.

11.4 SCM skall förvara klientens handlingar under minst 7 (sju) år från det uppdragets slutförts. Det åligger på klientens begäran att tillhandahålla klienten kopior på arkivhandlingar. SCM är härmed berättigad till ersättning för framställnings- och framtagningskostnader. Detta gäller under förutsättning att klienten ej gjort sig skyldig till avtalsbrott [jmf. § 11.5].

11.5 SCM har äganderätten till det material som SCM har utarbetat till klienten till dess klienten fullgjort sin betalningsskyldighet till SCM. Om klienten ej fullgör sin betalningsskyldighet, vilket anses vara avtalsbrott, äger SCM rätt att återkalla material som tillsänts klienten. Detta gäller såväl provningsresultat som laboratorierapporter [se vidare § 17.6]. Om material ej återsänds till SCM är det ej vidare giltigt.

§ 12. Uppskjutande av uppdraget

12.1 Klienten kan när som helst uppskjuta uppdragets lösning. I så fall skall SCM honoreras för det arbete som har utförts fram till tidpunkten för uppskjutandet, med tillägg för täckning av de utgifter SCM har haft i samband med uppdragets stoppande, för utgifter till kapacitet som har gjorts överflödig (arbetskraft, lokaler, utrustning, lösöre, med mera), utgifter till tredje man samt väntetids- och tomgångskostnader, vilka ej kan avvärjas. Bevisbördan för att kostnaderna kunde ha avvärjts och/eller att de fakturerade utgifterna är för höga åvilar klienten.

12.2 Dessa bestämmelser ger ej klienten rätt att uppskjuta delar av uppdraget eller att ändra det tempo arbetet skrider fram i, utan att ett nytt avtal ingås med SCM om detta.

12.3 SCM kan kräva eventuellt merarbete förbundet med uppdragets återstart honorerat som extraarbete [jmf. § 7.2].

12.4 Har uppskjutande varat mer än 3 (tre) månader är SCM endast förpliktat att fortsätta arbetet om man kan uppnå enighet om en ny tidsplan och ett honoraravtal, som avspeglar prisutvecklingen som följd av tidsförskjutningen.

12.5 Uppskjuts lösningen av ett uppdrag i mer än 6 (sex) månader äger SCM rätt att anse uppdraget för stoppat.

§ 13. Stoppande av uppdraget

13.1 Klienten kan alltid stoppa uppdragets lösning. Bestämmelserna i § 12.1 och § 12.2 gäller motsvarande.

13.2 Stoppas uppdraget före utarbetande av dokumentation startar äger klienten rätt att för sakens fortsättning använda analyser och beräkningar samt annat material, vari förutsättningarna för uppdragets lösning finns med.

13.3 Om uppdraget stoppas efter att utarbetandet av dokumentation har startat äger klienten, med de begränsningar som framgår av § 13.4 nedan, rätt att använda det material som SCM har utarbetat för färdiggörande av uppdraget.

13.4 Om klienten önskar använda materialet som anfört får SCM:s namn inte användas i samband med klientens användning av materialet, med mindre annat har avtalats. SCM är inte ansvarigt för materialets fortsatta användning, oavsett eventuella fel eller brister i det före uppdragets stoppande utarbetade materialet.

§ 14. Ansvar

14.1 SCM ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada som SCM vållat beställaren genom fel, brist eller försummelse vid utförandet av uppdraget.

14.2 SCM häftar inte för driftförlust, vinstförlust eller annan indirekt förlust/skada.

14.3 Skadeståndsskyldighet föreligger inte för mindre skador. Med mindre skada avses skada vars värde understiger ett halvt basbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid tidpunkten då avtalet träffades.

14.4 SCM:s ansvar för sak- och personskada är begränsat till omfattningen av SCM:s ansvarsförsäkring. Försäkringsvillkor meddelas beställaren på begäran.

14.5 Har SCM åtagit sig ett ansvar gentemot klienten tillsammans med andra häftar SCM endast för en så stor del som motsvarar den del av den totala skulden som har visats av SCM.

14.6 Klienten ansvarar för att denne vid bedömning och användning av redovisat resultat förfogar över erforderlig sakkunskap. Skulle osäkerhet föreligga om hur redovisat uppdragsresultat skall bedömas ansvarar klienten för att klargörande inhämtas från SCM.

14.7 Om klient ej medverkar i den utsträckning som kan förutsättas vid uppdragets genomförande svarar ej SCM för härav föranledda ofullständigheter i resultat eller förskjutning av leveranstid.

14.8 Utredningar, analyser eller rekommendationer som av SCM utges i rapporter, särskilda förslag eller brev till klienten bygger på SCM:s bästa övertygelse och de informationer vilka finns till disposition för SCM vid den tidpunkt där de anges. Om det i en rapport finns anfört att ett uttalande vilar på uppskattad bedömning eller värdering kan SCM inte göras ansvarigt för fel och skador i samband med sådana uttalanden.

14.9 Har SCM mottagit prov och material som skall återlämnas är SCM:s ansvar begränsat till värdet av det mottagna provet eller det mottagna materialet.

14.10 Ansvar mot SCM:s medarbetare kan inte göras gällande i större omfattning än det kan göras gällande mot SCM.

§ 15 Åtgärdande

15.1 SCM äger rätt att åtgärda konstaterade fel och brister. Avtalet och/eller Speciella Villkor som gäller för tjänsten kan innehålla mer detaljerade bestämmelser härom.

§ 16 Reklamation

16.1 Klienten förlorar rätten att göra ansvar gällande mot SCM om klienten inte skriftligen reklamerar gentemot SCM inom 14 (fjorton) dagar efter att klienten har eller borde ha blivit uppmärksam på närvaron av SCM:s möjliga ersättningsansvar.

16.2 Om SCM och klienten efter SCM:s undersökning av reklamationen kan konstatera att det inte rör sig om ansvarspådragande fel eller brister vid det av SCM utförda arbetet, äger SCM rätt att avräkna hjälpen vid behandlingen av reklamationen enligt använd tid [jmf. § 7.2].

§ 17 Avtalsbrott

17.1 Gör SCM sig skyldigt till grovt avtalsbrott gentemot klienten, utan att förhållandet har avhjälpts inom rimlig tid efter mottagande av skriftligt krav härom, äger klienten rätt att häva avtalet utan ytterligare varsel.

17.2 Hävs avtalet i enlighet med § 17.1 har SCM endast krav på honorar för en så stor del av det före hävandet utförda uppdraget som klienten kan använda i samband med den totala lösningen av uppdraget.

17.3 Klienten har krav på ersättning för sin förlust enligt de regler som framgår av dessa FAL [jmf. särskilt § 14]. Vad gäller klientens rätt att använda det utarbetade materialet gäller bestämmelserna i § 13.

17.4 Gör klienten sig skyldig till grovt avtalsbrott eller gör sig i övrigt skyldig till sådant uppträdande att det inte med rimlighet kan krävas att SCM fortsätter sitt arbete, äger SCM rätt att häva avtalet och kräva ersättningen för uppstådd förlust enligt svensk rätts normala ersättningsregler.

17.5 Bestämmelserna i § 13 om klientens rätt att använda det utarbetade materialet vid stoppande av uppdraget äger motsvarande användning vid hävande på grund av avtalsbrott.

17.6 I det fall klienten ej fullgjort sin betalningsskyldighet inom 3 (tre) månader från förfallodag, står det SCM fritt att, utan klients samtycke, sälja vidare erhållna resultat till annan klient. I och med detta upphör SCM:s krav på hemlighållande enligt § 10.

§ 18 GDPR

18.1 SCM arbetar aktivt med att skydda sina kunders och andra kontakters personuppgifter. GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, stärker företagets riktlinjer avseende personlig integritet.

18.2 SCM har framtagit en Integritetspolicy som återkommande granskas och revideras.

18.3 SCM:s Integritetspolicy »

§ 19 Tvister

19.1 Tvister rörande tillämpningen av detta avtal eller därur uppkommande rättsförhållanden skall regleras av allmän domstol.

Kontaktpersoner

Lars Andersson
VD
Telefon: 031-65 64 86

Johan Ageryd
Kvalitetschef
Telefon: 031-65 64 94

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

    Share This