Avloppsvatten från fordonstvättar

Fordonstvätt av en viss omfattning är anmälningspliktig till kommunen enligt Miljöbalkens förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningsplikten omfattar automatiska tvättanläggningar eller manuella tvättplatser vid bilvårdsanläggningar såsom bensinstationer, bilverkstäder, bilrekonditionering, gör-det-själv-hallar eller annan anläggning där fordonstvätt förekommer.

Egenkontroll och vattenanalys

Genom att bedriva egenkontroll ska verksamhetsutövare kunna uppfylla de krav som följer av miljöbalken och myndigheternas beslut. En del av egenkontrollen kan vara återkommande provtagningar av utgående avloppsvatten från tvättanläggningen. Exempelvis är det vanligt att provtagningar utförs en gång per år på tvättanläggningar som ligger från anmälningsnivån i tvättfrekvens och uppåt. Mycket stora tvättar kan behöva kontrollera sina utsläpp oftare.

Under provtagningen ska vanlig verksamhet råda så att det är ett turbulent vattenflöde. Samlingsprover tas av vår certifierade personal under en bestämd tid, exempelvis under en arbetsdag.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöbalkens förordningar gäller även när man tvättar bilen på gatan, på parkeringsplatsen eller garageinfarten, då förorenat vatten (avloppsvatten) ofta rinner ned i dagvattenbrunnen vars vatten kan hamna orenat i närmaste vattendrag. Tvättvattnet innehåller dels föroreningar från bilen i form av metaller, oljeprodukter och andra ämnen, dels kemikalier från bilvårdsmedlet.

Därför är denna typ av biltvätt betraktad som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Bil- och fordonstvättar ska ske på gör-det-själv-anläggningar eller i automattvättar där man har krav på rening.

Fordonstvätt

Safe Control har certifierad provtagningspersonal

Vi ombesörjer analyser av avloppsvatten och vi har certifierad provtagningspersonal som på plats tar erforderliga prov. Proverna analyseras utifrån förekomst av bland annat tungmetaller (bly, krom, nickel, kadmium och zink). Den bästa tidpunkten på året för provtagning är november till april, vilket är den mest miljöbelastade perioden på året.

Kontakta oss för mer information och boka en tid för provtagning »

 

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljö
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This