Enskilda dricksvattenanläggningar - brunnar

I Sverige dricker drygt en miljon permanentboende och ungefär lika många fritidsboende vatten från enskilda vattentäkter, till exempel egen brunn. Som fastighetsägare/brunnsägare är man ansvarig för att driva och sköta den egna brunnen och ansvarar därmed för vattenkvaliteten.

Livsmedelsverket rekommenderar att man kontrollerar sitt dricksvatten minst vart tredje år. Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att köparen ser över att brunnsvattnet är analyserat. I många fall tas prover endast då man känner smakförändringar, konstig lukt eller att vattnet har ändrat färg. Men det kan vara problem med dricksvattnet utan att man märker det.

Socialstyrelsen gjorde en sammanställning av 5 000 analysresultat år 2007 som visade att endast ca 20 % av proverna var tjänliga som dricksvatten. Sämst resultat fanns i grävda brunnar där ca 35 % hade otjänligt dricksvatten.

Enligt Klimat och sårbarhetsutredningen kommer de pågående och framtida klimatförändringarna i Sverige bland annat ge problem med den framtida vattenförsörjningen eftersom riskerna ökar för smittspridning och förorening av dricksvattenintäkterna. I en vattenanalys undersöker man om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Mer information

Här kan du hitta mer information om brunnsvatten och radon.

Livsmedelsverket - Råd om egen brunn »
Strålsäkerhetsmyndigheten - Rikt- och gränsvärden för radon »

Kontaktpersoner

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se