Analys av enskilda dricksvattenanläggningar

Safe Control: Brunnsvatten

När våren och försommaren kommer är för många en början på en lång säsong i sommarstugan som har stått oanvänd över vintern. Då är det en bra tid att kontrollera vattenkvaliteten av brunnsvattnet.

Det är inte alltid man upptäcker om vattnet är dåligt - det kan vara klart och smaka bra men ändå innehålla halter av skadliga ämnen, vilket i sin tur kan leda till sjukdomar. Man kan inte se bakterier med blotta ögat och inte heller höga halter av radon som är radioaktivt.

Provtagning

Särskilda provtagningskärl ska användas för provtagning och kan hämtas i receptionen på Safe Control. Tillsammans med provtagningskitet fås instruktioner om hur provtagningen skall utföras.
Snarast efter provtagningen bör proverna lämnas in till oss.

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på 031-65 64 70.

Bör kontrollera dricksvattnet var tredje år

I Sverige dricker drygt en miljon permanentboende och ungefär lika många fritidsboende vatten från enskilda vattentäkter, till exempel egen brunn. Som fastighetsägare/brunnsägare är man ansvarig för att driva och sköta den egna brunnen och ansvarar därmed för vattenkvaliteten.

Livsmedelsverket rekommenderar att man kontrollerar sitt dricksvatten minst vart tredje år. Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att köparen ser över att brunnsvattnet är analyserat. I många fall tas prover endast då man känner smakförändringar, konstig lukt eller att vattnet har ändrat färg. Men det kan vara problem med dricksvattnet utan att man märker det.

Socialstyrelsen gjorde en sammanställning av 5 000 analysresultat år 2007 som visade att endast ca 20 % av proverna var tjänliga som dricksvatten. Sämst resultat fanns i grävda brunnar där ca 35 % hade otjänligt dricksvatten.

Enligt Klimat och sårbarhetsutredningen kommer de pågående och framtida klimatförändringarna i Sverige bland annat ge problem med den framtida vattenförsörjningen eftersom riskerna ökar för smittspridning och förorening av dricksvattenintäkterna. I en vattenanalys undersöker man om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Mer information

Här kan du hitta mer information om brunnsvatten och radon.

Livsmedelsverket - Råd om egen brunn »
Strålsäkerhetsmyndigheten - Rikt- och gränsvärden för radon »

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

 

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se