Radon

Radon (Rn) är en radioaktiv ädelgas, som i sig inte är farlig och finns i marken i större och mindre mängder. Det är produkten av sönderfallet, så kallade "radondöttrar" (radioaktiva metallatomer), som är hälsofarlig och ökar risken för lungcancer, där rökare/före detta rökare/passiva rökare löper störst risk. I dag uppskattas runt 400.000 svenska bostäder ha högre radonhalter än de gräns- och riktvärden som gäller.

Radon finns i praktiken i all jord under marken, olika typer av mark (berggrund, jord) avger olika höga halter av radon till markluften. Blåbetong kan också avge radongas. Provtagning är det enda sättet att ta reda på om en bostad har för höga radonhalter. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten insjuknar omkring 500 personer i lungcancer per år där radon i inomhusluften tros vara orsaken.

Radon i inomhusluften

Den främsta orsaken till förekomst av radon i inomhusluften är markluft som tränger in genom grundens eller källarens otätheter. Radon kan även avges från byggmaterial där blåbetong är ett exempel.

Alla hus kan innehålla radon vilket kan bero på:
- vart huset är beläget
- hur marken är beskaffad
- hur tätt huset står mot marken
- hur bra ventilationen är
- eventuell förekomst av radon i dricksvattnet

Radonmätning av inomhusluft

Safe Control: Kemisk benämning för radon

Den bästa perioden att mäta radon är mellan 1 oktober och 30 april, den så kallade eldningssäsongen. Åtgärder bör vidtas om radonvärdet överskrider 200 Bq/m³, som fastställts av Folkhälsomyndigheten.

Möjlighet finns att göra både korttids- och långtidsmätning. Korttidsmätning innebär 7 dagar och ger ett rådgivande resultat. Långtidsmätning varar under minst 2 månader, gärna 3 månader, för att få fram ett årsmedelvärde.

Radonpuckar har ett bäst före-datum, därför ber vi er att kontakta oss när ni önskar utföra en radonmätning, så att vi kan beställa hem dessa.

Radon i dricksvatten

Radon kan även förekomma i dricksvatten, främst från kallkällor och borrade brunnar. Att dricka vatten med radon bedöms inte utgöra någon större hälsorisk, däremot övergår radonet från vattnet till inomhusluften.

För att analysera om radon förekommer i dricksvattnet görs en vattenanalys.

Blåbetong

Den gråblå lättbetongen, som i dagligt tal kallas blåbetong, kan bilda radon i en sådan mängd att radonhalten inomhus kan överstiga riktvärdet för inomhusluft.

Den blåaktiga färgen kommer från alunskiffer som blandats i betongen. Några varumärken är Ytong och Durox. Tillverkningstiden är mellan 1929 och 1976. Kvarvarande lager kan ha använts i byggnader fram till omkring 1980.

Tillverkaren Siporex valde att använda sand istället för skiffer och de har alltid tillverkat vit lättbetong.

Mängden uran i alunskiffer kan variera, beroende på var den har brutits, därmed kan blåbetongen avge olika mängd radon. Ytskiktet har en betydande del i hur mycket radongas som sprids till inomhusluften - ju tätare ytskikt desto bättre.

Här kan blåbetong finnas
Några exempel är i bärande väggar, innerväggar, isolering innanför betongmurar och i bjälklag (bjälklagselement eller kross).

Mer information

Här kan du hitta mer information om brunnsvatten och radon.
Livsmedelsverket - Råd om egen brunn »
Strålsäkerhetsmyndigheten - Rikt- och gränsvärden för radon »

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se