Radon

Radon (Rn) är en radioaktiv ädelgas, som i sig inte är farlig, det är produkten av sönderfallet, så kallade "radondöttrar", som är hälsofarlig och ökar risken för lungcancer, där rökare/före detta rökare/passiva rökare löper störst risk. I dag uppskattas runt 400 000 svenska bostäder ha högre radonhalter än de gräns- och riktvärden som gäller.

Radon finns i praktiken i all jord under marken, olika typer av mark (berggrund, jord) avger olika höga halter av radon till markluften. Provtagning är det enda sättet att ta reda på om en bostad har för höga radonhalter. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten insjuknar omkring 500 personer i lungcancer per år där radon i inomhusluften tros vara orsaken.

Inomhusluften

Den främsta orsaken till förekomst av radon i inomhusluften är markluft som tränger in genom grundens eller källarens otätheter. Radon kan även avges från byggmaterial, blåbetong är ett exempel vilken producerades 1929-1973 och baserades på uranhaltig alunskiffer.

Dricksvatten
Radon kan även förekomma i dricksvatten, främst från kallkällor och borrade brunnar. Att dricka vatten med radon bedöms inte utgöra någon större hälsorisk, däremot övergår radonet från vattnet till inomhusluften.
Läs mer om vattenanalyser »

Radonmätning
Den bästa perioden att mäta radon är mellan 1 oktober och 30 april, den så kallade eldningssäsonen. Åtgärder bör vidtas om radonvärdet överskrider 200 Bq/m³, som fastställts av Folkhälsomyndigheten.

Möjlighet finns att göra både korttids- och långtidsmätning. Korttidsmätning innebär 7 dagar och ger ett rådgivande resultat. Långtidsmätning varar under minst 2 månader, gärna 3 månader för att få fram ett årsmedelvärde.

Radonpuckar har bäst före-datum, därför ber vi er att kontakta oss när ni önskar utföra en radonmätning, så att vi kan beställa hem dessa.

Mer information

Här kan du hitta mer information om brunnsvatten och radon.
Livsmedelsverket - Råd om egen brunn »
Strålsäkerhetsmyndigheten - Rikt- och gränsvärden för radon »

Kontaktpersoner

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se