Kemi

Karakterisering av metaller och identifiering av ingående legeringsämnen utförs bland annat med hjälp av optisk emissionsspektrometer (OES) och genom mikroskopering.

Laboratoriet utför också kemisk analys samt smältförlopp av beläggningar, pannsten och sodasmältor, liksom korrosionsprov/korngränsfrätningsprov på rostfria stål.

Några tjänster är analys av beläggningar, korrosionsprovning och korngränsfrätningsprovning, materialanalys (kemisk sammansättning), materialidentifikation samt analys av sodasmälter.

Analys av beläggningar

Vi utför analyser på beläggningar och kan utföra översiktsanalyser där de ingående kemiska ämnena blir presenterade. Vi kan även utföra våtkemiska analyser där varje ämne för sig blir noggrant analyserat.

Beläggningar kan vara tagna från exempelvis panntuber och analyseras då till exempel avseende korrosion och korrosionsprodukter. Sodasmältor och askor analyseras våtkemiskt efter en speciellt framtagen norm.

Vid analys av beläggningar ur, exempelvis, korrosionssynpunkt kan svepelektronmikroskopet (SEM) vara ett viktigt hjälpmedel. Ingående grundämnen kan kvalitativt analyseras och med så kallad mapping kan fördelningen av specifika grundämnen dokumenteras.

Analys av industriellt vatten

Safe Controls kemiska laboratorium erbjuder ett brett utbud av analyser av industriellt vatten, där exempelvis metaller, salter och miljöfarliga organiska ämnen kan vara aktuella.

- Industriellt avloppsvatten - vid utsläpps- och driftskontroll.
- Tvättvatten - från fasader, fordon och småbåtar.
- Kylvatten
- Analys ur korrosionsynpunkt - i kylsystem, värmesystem och tankar.

Materialanalys / kemisk sammansättning

Med vår optiska emissionsspektrometer (OES) kan vi få fram ett materials kemiska sammansättning. OES:en tar fram halterna av de ingående elementen, exempelvis kol, kisel, krom och nickel.

Resultatet jämförs mot en standard eller ett certifikat för att se om materialet uppfyller särskilda krav. Resultatet kan också ligga till grund för att göra en bedömning av svetsbarhet, eller för att ta reda på om materialet är ändamålsenligt.

Vid varje tillfälle då en materialanalys ska utföras kontrolleras instrumenten med hjälp av certifierade materialstandarder (CRM) med väl dokumenterat innehåll för att säkerställa resultatets riktighet.

I OES:en tillförs tillräckligt hög energi för att smälta och förånga en del av provet. Ljuset som atomerna utsänder träffas av ljuskänsliga elektroniska detektorer (CCD), som omvandlar ljus till elektriska signaler. De uppmätta värdena jämförs sedan med kalibreringsdata i instrumentet och mätvärdena räknas om till koncentrationer.

Vi utför analys av kemisk sammansättning för de flesta olegerade, låglegerade och rostfria stål samt även för nickel-, aluminium- och kopparlegeringar.

Hur mycket material behövs?
Den optimala storleken på en provbit för analys av kemisk sammansättning är 30x40 mm med två parallella plana ytor. Laboratoriet har möjlighet att utföra analys även på provbitar med en yta på minimum 5x5 mm.

Safe Control Materialteknik kan även vara behjälplig med våtkemiska analyser. Önskvärd provmängd bör då vara ca 5 gram.

Ackrediterad analys
I vårt kemilaboratorium utförs ackrediterad analys enligt ASTM E415, som avser analys av kemisk sammansättning för olegerat och låglegerat stål med följande legeringsämnen:
Kol (C), kisel (Si), mangan (Mn), fosfor (P), svavel (S), krom (Cr), nickel (Ni), molybden (Mo), koppar (Cu), vanadin (V), titan (Ti), niob (Nb) och aluminium (Al)

Portabel materialidentifikation

Vi tillhandahåller tjänsten för portabel materialidentifikation (PMI), som utförs på metalliska material, liksom kontroll av härddjup på material för de flesta härdmetoder.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig Kemi
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se