Mögel

Mögel är mikroorganismer som utgörs av svampar och bakterier. Om innemiljön påverkas i form av dålig lukt och/eller om personer som vistas i byggnaden mår dåligt ska man göra en utredning och åtgärda.

Mögel kan vara farligt vid inandning eftersom det kan innehålla toxiner (gifter) som kan påverka exempelvis immunsystemet. Även mycket små mängder av mykotoxiner kan vara en hälsofara.

Safe Control: Mögelanalys

Mikroorganismer kräver fukt för att kunna växa, mängden av vatten som behövs beror på organismen. Om ett material har varit utsatt för fukt tidigare är det känsligare för ett angrepp om det fuktas upp igen. Man bör dock vara medveten om att innemiljön inte nödvändigtvis behöver påverkas negativt för att mikroorganismer påträffas i en byggnad - det beror på var i byggnaden de påträffas.

Mikroorganismer har en viktig roll i naturens kretslopp då de medverkar till att bryta ner organiskt material vilket omvandlas till jord. När mikroorganismer växer på byggnadsmaterial kallas de gemensamt för mögel. 

Mögel i luften
Sporer från mögelsvampar påträffas i inomhusluften då dessa kommer in, exempelvis när man vädrar och genom ventilationen. Att det enbart finns sporer i luften innebär inte att där finns en skada - det krävs att olika faktorer stämmer som fukt, syretillgång, pH och temperatur.

Lukter
Mögellukter är inte behagliga, de luktar fukt eller jordkällare och kommer från mikroorganismer. Detta är ett betydande problem i Sveriges fuktskadade byggnader. Lukten kan finnas kvar länge efter att man har åtgärdat problemet. Påpekas bör att alla angrepp inte alltid leder till dåliga lukter, ej heller att ett angrepp inte behöver vara aktivt för att ett byggnadsmaterial skall lukta.

Bakterier
Bakterier är komplexa, de är mindre och encelliga. Även bakterier kräver fukt för att växa, mer än svampar. I fuktskadade byggnader är förekomsten av actinomyceter vanlig.

Rötsvamp
Om dessa svampar växer på trä kan de med tiden orsaka att hållfastheten försämras och slutligen bryts materialet ner helt, detta på grund av att svampen bryter ner viktiga beståndsdelar i virket. Ett tryckimpregnerat virke, för att motverka rötangrepp, skyddar oftast inte mot mögel.

Sanering
Den bästa åtgärden kan vara att byta ut skadat material, inte att torka eller använda fungicid.

Provtagning

Vid provtagning bör en represenatativ bit av, exempelvis trä, läggas i papper och i sin tur ett papperskuvert. Om det läggs i plast riskeras mögeltillväxt.

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se