Haveri- och skadeundersökning

Skador och haverier kan ha sin orsak i bland annat utmattning, korrosion, defekter, värmepåverkan, materialval, miljö och överbelastning för att nämna några. Safe Control har mångårig erfarenhet och kompetens som avser de problem och skador som kan relateras till svetstekniska problem.

Laboratoriet genomför opartiska undersökningar i syfte att utreda skadeorsak i samband med haverier. En del i detta arbete är att undersöka erhållet material med hjälp av okulär, makroskopisk och mikroskopisk undersökning (i ljusoptiskt mikroskop samt i svepelektronmikroskop), så kallad metallografisk undersökning.

Safe Control: Haveriundersökning
Safe Control: Skadeundersökning

En grundläggande definition av en skada eller ett haveri är oförmåga för en komponent, maskin eller process att fungera på ett riktigt och förväntat sätt. Haveri- och skadeundersökning kan innebära omfattande undersökningar, vilka - förutom metallografi - även inkluderar kemiska analyser och mekanisk provning. Syftet med detta är att det ska leda till ett svar om orsak till uppkommen skada, alternativt haveri, och genom detta kunna rekommendera lämpliga åtgärder och förändringar.

Ofta är det inte enbart en enda orsak som ligger till grund för en skada eller ett haveri, utan det kan vara flera faktorer som spelar en roll. I vissa fall har det visat sig att frånvaro av en av de påverkande faktorerna varit nog för att förhindra skada/haveri. Det viktiga vid en undersökning är att bibehålla ett öppet sinne och att inte fokusa på den mest troliga eller lättillgängliga orsaken (silver-bullet theory), eftersom den kan vara mångfacetterad.

Nedan finner du två dokument som visar tillvägagångssätt och flödesschema av en haveri-/skadeundersökning.

     Tillvägagångssätt | Stages of a failure analysis (.pdf) »
     Flödesschema | Timeline of an organized failure investigation (.pdf) »


Nedan kan du läsa rapporterna till två projekt där vi utfört haveri- och skadeundersökningar.

     Tub från pannbotten | Furnace floor tube (.pdf) »
     Tub från primär överhettare | Primary superheater tube (.pdf) »

Kontaktperson

Lars Andersson
Ansvarig Haveri- & skadeutredningar
Tel: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se