Metallografi

Safe Control Materialteknik har ett väl utrustat laboratorium för metallografiska undersökningar. Den metallografiska undersökningen är en viktig del i det arbete där laboratoriet skall utföra en mer omfattande haveri- eller skadeundersökning.

Vi har mångårig erfarenhet av utredningar av skador på konstruktioner i metalliska material. Vår personal har arbetat med uppdrag från försäkringsbolag, processindustri och Statens Haverikommission.

Metallografisk undersökning
Tjänster

- Ferrithaltsmätning
- Fraktografi
- Makro- och mikroundersökning
- Okulär undersökning

- Replikaprovning
- Ytjämnhetsmätning
- Övrig provning

Uttrycket metallografi innebär kortfattat studiet av metaller och legeringars struktur och utseende i mikroskop. Syftet med den metallografiska undersökningen är att dra slutsatser om det undersökta materialets egenskaper. 

Utrustningen består av ljusoptiska mikroskop för undersökning i låg förstoring (1-50x) och hög förstoring (50-1000x), samt ett svepelektronmikroskop, SEM (5-300 000x förstoring). De ljusoptiska mikroskopen är kompletterade med mätprogrammen Kappa Metreo och PicEd Cora - för längd- och vinkelmätning samt areamätning (fasanalys) - för att nämna några användningsområden. Dimensionsmätningar kan även utföras i vårt SEM, som även kan utföra analys av fördelning av ingående element, så kallad X-ray mapping.

Med vår utrustning och vårt kunnande ger det oss möjlighet att tillhandahålla kompletta lösningar och tjänster inom metallografiområdet. Rapporter är tillgängliga via elektronisk väg, allt för att kunden på ett snabbt sätt ska kunna ta del av erhållna resultat oavsett var han/hon befinner sig.

Alla makro- och mikrobilder som tas i våra ljuspotiska mikroskop sparas i vår Kappa-databas och alla bilder som tas i vårt SEM lagras i tillhörande databas. Även de bilder som inte ingår i rapport som kund erhåller sparas. Detta medför att vi alltid kan gå tillbaka och utföra kompletterande undersökningar och mätningar.

Laboratoriet är medlem i ASM International och har tillgång till flertalet ASM Handbooks. Genom detta har vi tillgång till ett stort referensbibliotek med metallers och legeringars strukturer och utseende.

Ferrithaltsmätning

Laboratoriet kan erbjuda ferrithaltsmätningar i ljusoptiskt mikroskop med vårt fasanalysprogram, PicEd Cora. Ferrithaltsmätning utförs genom automatisk bildanalys.

Mikroskopets olika faser skiljs åt i färg och ljusstyrka (kontrast) med användande av, för legeringen, anpassat etsmedel. Efter etsningen färgsätts de olika faserna i PicEd Cora, där sedan procentuella andel area för respektive fas erhålls.

Del av vår ferrithaltsmätning sker vid procedurprovning av ferrit-austenitiska (duplexa) material, där krav enligt SS-EN 13445 är föreskrivet. Ferrithaltsmätning utförs även bland annat på austenitiskt rostfritt svetsgods.

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:
 - ASTM E562
 - ISO 9042
 - SS-EN 13445

Fraktografi

I de flesta haverier och skador där brott uppkommit är det viktigt att undersöka brottytan i syfte att identifiera orsaken.

Vid undersökning av brottytan försöker man fastställa brottyp, var brottet startat (brottinitiering) samt se om det förekommer någon form av defekt(er) som kan vara orsak till brottet. Undersökningen utförs med obeväpnat öga, i ljusoptiska mikroskop i låg och hög förstoring samt i svepelektronmikroskop (SEM).

Vi studerar inte bara brottytan utan även områden i nära anslutning till brottet. Vid den okulära undersökningen av dessa områden undersöks om det förekommer sprickor, korrosionsskador, defekter eller något annat, exempelvis värmepåverkan, som kan ge oss ytterligare en indikation om orsak till uppkomst av brott.

Undersökningen av brottytan och närliggande områden är viktig i det avseendet att det ligger till grund för den fortsatta metallografiska undersökningen där snitt tas ut från intressanta områden, som sedan provbereds och undersöks i ljusoptiska mikroskop samt i SEM, i både etsat och oetsat tillstånd.

Makro- och mikroundersökning

Makroskopisk och mikroskopisk undersökning är den del av vår provning som primärt utförs i ljusoptiska mikroskop, samt i vissa fall i svepelektronmikroskop (SEM), och motsvarar till stor del det vi benämner metallografisk undersökning.

Den makroskopiska och mikroskopiska undersökningen är, sett ur vårt perspektiv, något bredare då vi inte enbart undersöker metaller och legeringar med avseende på struktur och utseende.

En del av undersökningarna som utförs på laboratoriet är så kallad procedurprovning, där laboratoriet är ackrediterat för makro- och mikroskopisk undersökning av svetsar i enlighet med SS-EN 1321.

Här utförs bedömning av svetsförband utifrån acceptansgränser angivna i föreskrivna standarder där både formavvikelser och diskontinuiteter beaktas. Rapporter är tillgängliga via elektronisk väg, allt för att kunden på ett snabbt sätt ska kunna ta del av erhållna resultat oavsett var han/hon befinner sig.

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:
 - SS-EN 1321
 - ISO 17639
 - SCMM 2
 - SCSEM 1

Okulär undersökning

Till skillnad från fraktografi, där man per definition enbart studerar en brottyta, är en okulär undersökning mer övergripande. Vid en haveri-/skadeundersökning är det viktigt att inledningsvis undersöka och dokumentera detaljen i dess helhet. 

Okulär undersökning utförs med obeväpnat öga, i ljusoptiska mikroskop i låg och hög förstoring samt i svepelektronmikroskop (SEM).

De observationer som görs vid den okulära undersökningen hjälper oss att fatta rätt beslut om vilka tester och undersökningar som bör utföras för att dra rätt slutsatser om skadetyp och orsak till skadan.

Fortsatta tester kan vara mekanisk provning, analys av kemisk sammansättning, analys av beläggningar, analys av korrosionsprodukter, makroskopisk och mikroskopisk undersökning av uttagna snitt samt undersökning och analys i vårt svepelektronmikroskop.

Replikaprovning

Kortfattat innebär replikametoden att man på plats tar en avbild (replika) av ett slipat, polerat och etsat område som är av intresse. Replikan tar man sedan till laboratoriet för att utföra en metallografisk undersökning där utvärdering sker med hjälp av undersökning i ljusoptiskt mikroskop.

Laboratoriet kan erbjuda möjlighet för replikaprovning samt utvärdering av tagna replikor, främst vad gäller struktur och krypskador. Denna verksamhet riktar sig främst till processindustrin, där oplanerade produktionsstopp är kostsamma. Med denna replikametod kan reparationsintervall och livslängd bestämmas.

Laboratoriet har även utvecklat en metod där vi undersöker och dokumenterar direkt på provberedd yta utan att behöva ta en avbild (replika) med hjälp av ett fältmikroskop med tillhörande digitalkamera. Denna dokumentation kan sedan skickas elektroniskt till laboratoriet för utvärdering.

Ytjämnhetsmätning

Surftest SJ-210 är en portabel ytjämnhetsmätare som enkelt mäter ojämnheter, exempelvis på olika maskindelar.

Avläsaren, som är fäst till detektorenheten, spårar de små oregelbundenheter på arbetsstyckets yta, beräknar och visar resultatet i displayen. Safe Control utför ytjämnhetsanalyser som överensstämmer med ett flertal internationella standarder.

Övrig provning

Övrig provning som tillhandahålls är kontroll av härddjup på material för de flesta härdmetoder.

Laboratoriets personal genomför kundanpassad utbildning inom metalliska material samt deltar i utbildning inom svetsning.

Vi tillhandahåller även skräddarsydda lösningar. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontaktperson

Johan Ageryd
Ansvarig Metallografi
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se

Lars Andersson
Tel: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se