Disclaimer 

Meddelandet innehåller information som är konfidentiell och skyddad av upphovsrätt eller som kan innehålla andra immateriella rättigheter. Användningen av Safe Control Materialtekniks varumärken utan föregående skriftligt samtycke från Safe Control Materialteknik är förbjuden. Om du inte är avsedd mottagare av detta meddelande, vänligen radera det och förstör alla kopior. Om du är avsedd mottagare av detta meddelande bör du inte avslöja eller distribuera detta meddelande till tredje part utan vårt företags samtycke. Vårt företag företräder, garanterar och/eller förpliktigar inte att integriteten i detta meddelande har bibehållits eller att kommunikationen är fri från virus, avlyssning eller störningar.

Integrationspolicy (GDPR)

This message contains information that is confidential and protected by copyright or may contain other intellectual property rights. The use of Safe Control Materialteknik’s trademarks without prior written consent from Safe Control Materialteknik is prohibited. If you are not the intended recipient of this message, please delete it and destroy all copies. If you are the intended recipient of this message, you should not disclose or distribute this message to any third party without our company’s consent. Our company does not represent, warrant, and/or commit that the integrity of this message has been maintained or that the communication is free from viruses, interception, or interference.

Integrity policy (GDPR)

 

 

    Share This