Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler, och är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier. På grund av ämnenas stabilitet och andra värdefulla tekniska egenskaper har de bland annat använts i elektrisk utrustning och som mjukgörare i plast och fogmassor.  Misstänker du att det finns PCB i din omgivning? Vänd dig till oss för analys av materialprov. Vi har 30 års erfarenhet av att analysera miljö- och hälsofarliga byggmaterial. PCB påverkar immunförsvar och fortplantning och är cancerframkallande. Användningen förbjöds år 1978.

Klorparaffiner är klorerade kolväten som delas in i kort-, mellan- och långkedjiga där de kort- och mellankedjiga klorparaffiner är speciellt miljö- och hälsofarliga. De används bland annat som tillsatsmedel i fogmassor, gummi, plast och färg. En PCB-analys visar om det förekommer klorparaffiner i provet. Fogmassor kan förutom PCB och klorparaffiner även innehålla asbest och bly.

Läs mer om PCB och klorparaffiner och var det kan förekomma här

Share This