Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler, och är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier. PCB har använts som mjukgörare i bland annat plast och fogmassor.

PCB är ett miljö- och hälsofarligt ämne som kan påverka immunförsvarer, fortplantningsförmågan och vara cancerframkallande. År 1978 totalförbjöds all nyanvändning i Sverige. PCB ska hanteras som miljöfarligt avfall. Enligt förordningen SFS 2007:19 är fastighetsägare skyldiga att inventera och sanera byggnader som är uppförda eller renoverade under perioden 1956-1973.

Miljöanalyser med GC-MS

Analys av förekomst av PCB i fogmassor

För att analysera eventuell förekomst av PCB i fogmassor används metoden gaskromatografi – masspektrometri (GC-MS). Gaskromatografen separerar de olika molekylerna som därefter detekteras av masspektrometern. Masspektrometern detekterar de framkomna fragmenten och man kan därefter bestämma mängden PCB i provet.

En analys innebär att man undersöker 7 stycken olika PCB. Resultatet redovisas i mg/kg, gränsvärdet för farligt avfall är 50 mg*/kg.

Andra ämnen som kan förekomma i fogmassor är asbest, klorparaffiner och bly.

Här finns en lista om var PCB och klorparaffiner kan förekomma »

* Enligt SFS 2007:19

Fakta om PCB

De flesta PCB-föreningar tar sin form i trögflytande oljelika vätskor. På grund av ämnenas stabilitet och andra värdefulla tekniska egenskaper har PCB bland annat använts i elektrisk utrustning och som mjukgörare i plast och fogmassor. I Sverige användes stora mängder PCB under bostadsproduktionen ”Miljonprogrammet” på 1960-talet. PCB kan spridas genom läckage från bland annat fogmassor i våra byggnader. Om ämnet läckt ut i miljön flyttar det sig med hjälp av vind och vatten. PCB har en lång nedbrytningstid och när det kommer ut i miljön anrikas det i näringskedjan, vilket betyder att det väldigt lätt tas upp av levande organismer. Enligt Naturvårdsverket påverkas vår hälsa främst genom vår konsumtion av livsmedel som fisk, kött och mjölk. Det varnas också för effekter som fertilitetsskador, påverkan på immun- och hormonsystem, cancer, med mera. 

Stefan Larsson, kemist

Stefan Larsson förstärker vårt kemilaboratorium

Stefan Larsson har en magisterexamen i kemi och kommer närmast från Sahlgrenska Universitetssjukhusets laboratorium för Klinisk kemi. Dessförinnan arbetade Stefan på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Stefan kommer i huvudsak att arbeta med analyser av PCB och PAH, men även med våra andra analyser av miljö- och hälsofarliga material.

Miljöteknik hos Safe Control – ett brett tjänsteutbud

I vårt laboratorium analyserar vi förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i bland annat byggmaterial, mark, jord, luft och vatten. Utöver en analysrapport ger vi även tydliga rekommendationer med hänsyn till vad lagar och kravbilder anger.

Förutom PCB analyserar vi bland annat:

  • Asbest
  • Kvartsdamm/stendamm
  • Tungmetaller
  • PAH
  • Olja

Vi vänder oss både till företag och privatpersoner. Vi har även en webbshop för beställningar av analyser. Mer om våra tjänster på avdelningen Miljöteknik »

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöanalyser på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.

Share This