Man som undersöker jordmassor

Undersökningar av förorenade markområden

Safe Control undersöker och analyserar prov från mark och jordmassor med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen. Som en följd av industriell verksamhet har mark, jord, byggnader och vatten förorenats under årens lopp. Enligt Statens geotekniska institut (SGI) uppgår dessa områden till ca 80 000. För att undvika att människor, djur och växtlighet drabbas krävs det att områden som ska exploateras undersöks och analyseras. Speciellt känsligt är om områden ska användas för bebyggelse.

Resultaten av analyserna ligger till grund för hur de undersökta massorna klassificeras för att undvika felklassning vilket kan innebära att förorenade jordmassor lämnas kvar utan åtgärd eller att rena jordmassor schaktas bort i onödan.

De hälsofarliga ämnena som framför allt undersöks är förekomst av PAH (polycykliska aromatiska kolväten), BTEX*, tungmetaller, alifater och aromater. Inriktningen på miljöanalyserna är bland annat beroende av hur marken ska användas, vad har marken använts till tidigare och eventuella speciella händelser, t ex brand.

Analysmetod väljs utifrån misstänkta föroreningar med analysparametrar som utgår från Naturvårdsverkets riktvärden för två olika typer av markanvändning, känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) vilka har utformats efter den förväntade markanvändningen på området. Markanvändningen styr vilka krav som behöver uppfyllas för att skydda markmiljön i området. Dessa riktvärden tar hänsyn till fyra skyddsobjekt: människor som vistas på området, markmiljön, grundvatten och ytvatten.

*BTEX är förkortning för bensen, toluen, etylbensen och de tre konfigurationerna av xylen.

För mer information kontakta Catarina Wernlund, ansvarig Miljöteknik.


Analyser

Safe Control erbjuder följande analyser av jord, mark, asfalt, betong:.

PAH-paket
Analys avseende PAH-16, BTEX, olja, metaller, alifater och aromater

Träimpregnering
Analys avseende kreosot, PAH-16, koppar (Cu), krom (Cr) och arsenik (As)

Tillvalsanalyser
Analys avseende PCB, Krom 6, kvicksilver (Hg)

PAH luftanalys
Vid upplevda luktproblem och misstanke om att detta kan ha sitt ursprung i material som har blivit behandlat med kreosot, kan ni låta utföra en luftanalys med avseende på PAH.

På vår hemsida och i vår webbshop kan du läsa mer om våra analyser och analyspaket.


Förekomst av PAH

PAH är, enligt Kemikalieinspektionen, den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till idag. För människan innebär PAH bland annat en ökad risk för cancer och försämrat immunförsvar.
PAH kan förekomma, förutom i förorenade jordmassor, i badrumsväggar, bil- och cykeldäck, bjälklagsfyllning med slagg, gummigranulater, husgrunder med flera.

 

Asfalt uppgrävd

Asfalt
Det vanligaste materialet vi får in till laboratoriet för PAH-analys är asfalt. Äldre asfaltsbeläggningar kan innehålla stenkolstjära som förekom i vägtjära, vilket användes i mer än 50 år som slit- och bindlager över hela landet.

 

Bildäck

HA-olja
HA-oljor (högaromatiska oljor) är en så kallad utfyllnadsolja. Flera av de PAH som finns i HA-oljor är klassificerade som cancerogena. HA-oljor kan förekomma bland annat i bil- och cykeldäck.

 

Trädäck

Kreosot i tryckimpregnerat virke
Kreosot är en blandning av olika ämnen och har sedan 1800-talet använts för att skydda trä mot röta och skadeinsekter. Kreosot är klassificerat som cancerogent och kan vara farligt avfall.

 

Ny utrustning för Materialidentifikation (PMI)

PMI (Positive Material Identification) är en snabb och oförstörande provningsmetod som kan användas för att identifiera metaller i jord, mark, betong och asfalt. Vi har nyligen investerat i två nya portabla XRF-analysatorer med den senaste tekniken med bland annat en programvara för att kunna identifiera metaller i plast.

XRF = röntgenfluorescensspektrometri.

Vi utökar vårt Miljöteknik-team

Eva Lundqvist och Andreas Wiklund är nya medarbetare i vårt Miljöteknik-team.
Eva är biomedicinsk analytiker (BMA) med specialkompetens inom asbestanalyser. Andreas har en examen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola och kommer närmast från en anställning på ett kemiföretag.

 

Utbildningar asbest i höst

I höst erbjuder vi ett flertal utbildningar om asbest, bland annat ”Grund” som uppfyller kravet på arbetsgivaren angående information om asbest som finns i §19 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Läs mer om våra utbildningar och om hur du anmäler dig

 

Share This