Svets

Kontroll av svets, svetsförband och svetsprocedurer

För att säkerställa att svetsarbeten genomförs i enlighet med specificerade krav och vald tillverkningsstandard används både förstörande och icke-förstörande provning. Det är av yttersta vikt med svets- och svetsprocedurkontroll för att säkerställa att svetsarbeten uppfyller de fastställda standarderna och kraven. Det är viktigt att betona att en svetsprocedur i sig inte garanterar korrekt utfört arbete. Trots detta kan styrningen av svetsningen genom en kvalificerad WPS användas som ett sätt att visa överensstämmelse med kraven. Det är dock centralt att notera att kvaliteten på det färdiga arbetet aldrig kan garanteras enbart genom svetsprocedurer och WPS, och det krävs fortfarande noga övervakning och bedömning av det faktiska utförandet.

Val av provningsmetod
Valet av provningsmetod beror på kraven på svetsen och dess applikation, samt på vilken typ av defekt som man försöker upptäcka. Förstörande provning används vanligtvis när man vill få ett mått på svetsens mekaniska egenskaper, medan oförstörande provning används för att upptäcka inre eller yttre fel i material och svets utan att prov/material behöver förstöras.

Kvalificering svetsprocedur
Kvalificering av svetsprocedur är en verifiering av ett svetsförbands egenskaper. EN ISO 15614-1 är en av flera standarder som används för att säkerställa kvaliteten på svetsförbandet. EN ISO 15614-1 ställer inga direkta krav på själva verksamheten; dess fokus ligger på hur verksamheten kvalificerar WPQR.
Resultatet av kvalificeringen redovisas i en WPQR (Svetsprocedurprotokoll) som i sin tur är grunden för WPS (Svetsdatablad).

Svetsarkompetens
Validering av svetsarens kompetens är en viktig faktor i säkerställande av en svetsfog. Valideringen sker genom att svetsaren certifieras enligt certifieringsstandarder. Svetsarens förmåga att följa en WPS är en vital del i den certifieringsprocessen.


Svetsade material

Tjänster Safe Control svets och svetsprocedurer – förstörande provning

Safe Control utför de förstörande provningar som krävs för att säkerställa svets, svetsförband och svetsprocedurer.

Mekanisk provning
Utförs bland annat på grundmaterial, tillsatsmaterial och på svetsförband. Vi utför även teknologiska provningar på rör. Enaxlig, statisk hållfasthetsprovning kan även utföras på kundspecifika produkter i samråd med kunden.

Metallografiska undersökningar
Utförs på snitt tagna från svetsförband. Makroskopiska och mikroskopiska undersökningar visar om svetsfogar har defekter eller formavvikelser. Hårdhetsprovning kan även utföras på det uttagna snittet för att säkerställa svetsförbandets hårdhet.

Kemiska analyser och korrosionsprovningar
Analys av kemisk sammansättning utförs i grundmaterialet och/eller i svetsgods. Korrosionsprovningar genomförs på grundmaterial, tillsatsmaterial och svetsförband.

Laboratoriet är ackrediterat för provning enligt SS-EN 1090-1 och 1090-2.


Vi har blivit fler…

Vi välkomnar Eva Lundqvist och Andreas Wiklund till vårt Miljöteknik-team.

Eva är biomedicinsk analytiker (BMA) med specialkompetens inom asbestanalyser och har tidigare varit anställd vid Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, laboratoriet för Klinisk kemi.
Andreas har en examen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. Han kommer närmast från en anställning på ett kemiföretag, där hans arbetsuppgifter främst innefattade kemiska analyser.

Hillevi Ageryd är vår nya receptionist. Förutom att ta emot besökare och hantera provinlämning kommer Hillevi även att vara behjälplig med vår administration. Hillevi har tidigare både sommarjobbat och varit timanställd hos oss.

 

 


 

Share This