Tusentals markområden i Sverige är förorenade

Grävmaskin

Safe Control undersöker och analyserar prov från mark- och jordmassor med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen. Som en följd av industriell verksamhet har mark, jord, byggnader och vatten förorenats under årens lopp. Enligt Statens geotekniska institut (SGI) uppgår dessa områden till ca 80 000. För att undvika att människor, djur och växtlighet drabbas krävs det att områden som ska exploateras undersöks och analyseras. Speciellt känsligt är om områden ska användas för bebyggelse.

Resultaten av analyserna ligger till grund för hur de undersökta massorna klassificeras för att undvika felklassning för att på så sätt undvika att förorenade jordmassor lämnas kvar utan åtgärd eller att rena jordmassor schaktas bort i onödan.

Analysmetod väljs utifrån misstänkta föroreningar med analysparametrar som utgår från Naturvårdsverkets riktvärden för två olika typer av markanvändning, känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).

De hälsofarliga ämnen som framför allt undersöks är förekomst av PAH (polycykliska aromatiska kolväten), BTEX, tungmetaller, alifater och aromater. Inriktningen på miljöanalyserna är bland annat beroende av:

  • Hur marken ska användas
  • Vad har marken använts till tidigare
  • Speciella händelser, t ex brand

Prover tas från: Mark, asfalt, jord, byggmaterial, cement, betong.

PAH är, enligt Kemikalieinspektionen, den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till idag. För människan innebär PAH bland annat en ökad risk för cancer och försämrat immunförsvar. PAH tas lätt upp genom huden och kan ge svåra allergiska reaktioner i solljus.

På vår hemsida och i vår webbshop kan du läsa om våra analyser och analyspaket.


Nedlagd bensinstation

Miljöprojektet SPIMFAB

År 1997 startades ett miljöprojekt av *SPBI:s medlemsföretag SPBI Miljösaneringsfond AB (SPIMFAB) i samverkan med Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Det är ett frivilligt initiativ från oljebranschen för att finansiera reningen av mark och vattendrag efter nedläggningen av tusentals bensinstationer i Sverige. Mellan 1969 och 1994 stängdes 5 000 bensinstationer utan genomgång om hur oljeprodukterna hade påverkat omgivningen.

*SPBI, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, är en medlemsfinansierad branschorganisation för drivmedels-, bränsle-, bitumen-, och smörjmedelsbolagen i Sverige. Organisationen ändrade år 2020 namn till Drivkraft Sverige.


Kemilabbet på Safe Control

Nytt kemiskt laboratorium, ny utrustning

Under 2021 färdigställde vi ett nytt kemilabb med fördubblad yta och utrustat med den senaste tekniken, bland annat ICP-MS, GC-MS samt GC-ECD.

I laboratoriet utför vi analyser av metalliska material och miljötekniska analyser, till exempel:

  • analys av PAH och PAH-paket* i jord, asfalt, betong
  • analys av PCB i fogmassor och byggmaterial
  • analys av metaller i jord, mark, vatten
  • analys av krom 6+ i betong​​​

Vill du veta mer om våra kemiska och miljötekniska analyser?
Kontakta Catarina Wernlund, ansvarig Kemi och Miljö.

>>Kemiska analyser       >>Miljötekniska analyser

*olja, metaller, aromater, alifater och BTEX


Se webbversionen av nyhetsbrevet

Share This