Miljöpolicy

Safe Control Materialteknik arbetar efter följande miljöpolicy:

  • Skall värna om den inre och yttre miljön samt sina anställdas hälsa.
  • Arbeta för en ständig förbättring och förebyggande av förorening.
  • Följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som bolaget berörs av.
  • Fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål.
  • Visa öppenhet i miljöfrågor mot myndigheter, allmänhet och övriga intressenter.
  • Informera och utbilda sin personal.

Miljöarbetet skall vara en integrerad och naturlig del av verksamheten.

Safe Control Materialteknik har ett miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001. Vi strävar efter att till relevanta delar följa och underhålla detsamma enligt i standarden ställda krav.

Systemet innefattar:

  • Miljöhandbok
  • Kvalitetshandbok
  • Fastställda rutiner och instruktioner

Kontaktpersoner

Lars Andersson
Miljöansvarig
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se

Johan Ageryd
Kvalitetschef
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se