Safe Controls policy

Safe Control Materialteknik arbetar aktivt med frågor gällande miljö, hållbarhet, kvalitet och personlig integritet.

Miljöpolicy

Safe Control Materialteknik arbetar efter följande miljöpolicy:

 - Skall värna om den inre och yttre miljön samt sina anställdas hälsa
 - Arbeta för en ständig förbättring och förebyggande av förorening
 - Följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som bolaget berörs av
 - Fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål
 - Visa öppenhet i miljöfrågor mot myndigheter, allmänhet och övriga intressenter
 - Informera och utbilda sin personal

Miljöarbetet skall vara en integrerad och naturlig del av verksamheten.

Safe Control Materialteknik har ett miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001. Vi strävar efter att till relevanta delar följa och underhålla detsamma enligt i standarden ställda krav.

Systemet innefattar:

 - Miljöhandbok
 - Kvalitetshandbok
 - Fastställda rutiner och instruktioner

Personalpolicy

Våra anställda och deras kunskaper är bolagens och koncernens värdefullaste tillgång.

Vår övergripande personalpolicy är att:

 - rekrytera, behålla och utveckla den personal som behövs för att bolagets och koncernens (gruppens) såväl kort- som långsiktiga affärsmål ska kunna uppnås

 - Verka för ett ömsesidigt förtroende och förståelse mellan ledningen och de anställda

 - De anställda ska trivas och känna sig motiverade att arbeta

 - Arbetsmiljön ska vara trygg och säker

 - Alla anställda ska få den utbildning som bedöms nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i nuvarande och eventuella framtida befattningar

 - De anställdas personliga utveckling ska stimuleras så långt det är förenligt med bolagets/koncernens verksamhet och individens förutsättningar

 - Alla anställda ska vara välinformerade om bolagets och koncernens utveckling, såväl affärsmässigt som ekonomiskt

 - Ha en individuell och differentierad lönesättning där lönen bestäms efter prestation, ansvar och arbetets svårighetsgrad

 - Företagets förmåner skall skapa en motiverad personal som gör ett gott arbete och därmed gynna affärsnyttan

 - Verka för jämställdhet och motverka all slags diskriminering på våra arbetsplatser, exempelvis vid rekrytering, lönesättning och utbildning

Rättigheter

Följande villkor gäller vid din användning av Safe Control Materialteknik AB:s webbplatser:
- www.safecontrol.se (hemsida)
- www.safecontrol.nu (webbshop)


1. Immateriella rättigheter
Allt innehåll som tillhandahålls på Safe Controls webbplats (bilder, texter, videoklipp, grafik, logotyper, datakoder, o.d.) tillhör Safe Control och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Materialet som tillahandahålls på webbplatserna av Safe Control får endast användas i informationssyfte. Obehörig användning eller spridning av innehållet kan strida mot lagen om upphovsrätt (1960:729) och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Safe Controls skriftliga godkännande måste erhållas inför eventuell återanvändande eller kopiering. Ej heller är det tillåtet att använda, modifiera eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Det är dock tillåtet att ladda ner någon enstaka kopia av information från webbplatsen för enskilt bruk.

Safe Controls varumärke och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning, därmed är det inte tillåtet att använda Safe Controls varumärke eller kännetecken om Safe Control inte har gett sitt skriftliga godkännande. För att använda Safe Controls varumärke i marknadsföringssyfte krävs ett formellt skriftligt medgivande.

2. Personuppgifter
Safe Control Materialteknik AB arbetar aktivt med att skydda våra kunders och andra kontakters personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy. Den nya lagen, Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018 stärker företagets riktlinjer avseende personlig integritet ytterligare.

Genom att överlämna dina personuppgifter till Safe Control samtycker du till att Safe Control lagrar och på andra sätt behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter behandlas manuellt och digitalt med sekretess.

Kontaktpersoner

Lars Andersson
Arbetsmiljöansvarig
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se

Johan Ageryd
Kvalitetschef
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se