Företagets historia

Safe Control Materialteknik
15 år av material- och miljöteknik

Safe Control Materialteknik har funnits i 15 år våren 2016, men har sina anor hundra år tillbaka.

Inom Götaverken fanns på 1910-talet ett materiallaboratorium knutet till gjuteriet som analyserade smälterna. Laboratoriets huvudsyssla var att kontrollera materialen för gjutjärnsdetaljerna i fartygsmotorerna. Man gjorde separata analyser av kol, kisel, mangan, fosfor och svavel. I mitten av 50-talet utvidgades verksamheten till att omfatta hela verket. Mellan 1963 och 1970 var Götaverken indelad i resultatenheter och laboratoriet kom att tillhöra Götaverken Motor men verksamheten var fortsatt inriktad på hela koncernen. Under denna period utvecklades laboratoriet till att, förutom de kemiska analyserna, även omfatta metallurgiska och mekaniska analyser.

I samband med att varvsindustrin lades ned under slutet av 70-talet fortlevde laboratoriet under Projekt Lindholmen som skapades 1978 med syfte att bl a skapa arbetstillfällen för varvsarbetarna. År 1991 såldes laboratoriet till FFV Materialteknik Lindholmen AB som efter två år sålde verksamheten till Gröner STK. År 1997 tog det danska företaget Carl Bro över företaget samt förvärvade företaget Safe Control i Stockholm. Man beslöt samtidigt att all verksamhet i Sverige skulle bedrivas under det gemensamma namnet Safe Control. Under år 2000 avsåg Carl Bro Group att renodla koncernens verksamhet till att enbart omfatta konsultverksamhet. Vid denna tid fanns det en verksamhetsgren i Varberg som var inriktad på oförstörande provning och i Göteborg ett renodlat laboratorium.

År 2001 fick ett antal nyckelpersoner möjlighet att ta över verksamheterna och man bildade då Safe Control NDT AB i Varberg och Safe Control Materialteknik Göteborg AB. Samma år erhöll Safe Control Materialteknik den viktiga ackrediteringen av Swedac.

År 1994 flyttade man till de nuvarande lokalerna i Lundby som inrymmer både laboratorium och kontor.

Safe Control Materialteknik ägs idag av tre av de ursprungligen fyra grundarna; Lars Andersson, Harald Fredriksson och Catarina Wernlund vilka samtliga har arbetat inom laboratoriet sedan tidigt 1990-tal. Verksamheten har under åren utvecklats till att vara ett mångsidigt företag inom materialprovning för en mängd företag i skiftande branscher. Företaget lägger stor vikt vid det fortlöpande arbetet med kvalitet och kompetens och man har investerat i det senaste vad gäller instrument och utrustning. Man har därmed kunnat möta marknadens krav på bland annat allt snabbare leveranstider.

Safe Control Materialteknik kommer att fortsätta att vara ett oberoende och komplett laboratorium och kontinuerligt bredda kompetensen för att alltid kunna ge sina kunder hög och säker kvalitet.

Götaverken: Fartygspropeller
Götaverken

Götaverken - en liten historik

Alexander Keiller köpte 1840 två tomter vid Stora Badhusgatan i Göteborg och skrev 1841 till Kungliga Majestätet med en begäran om att få uppföra fabriksanläggningar. Han får tillstånd att under namnet Keillers Werkstad i Göteborg driva en mekanisk verkstad för diverse tillverkning av produkter innehållande järn och andra metaller. Verkstaden anlitades av industrier över hela Sverige för tillverkning av ångpannor, maskiner av olika slag, tubiner, ångsågar mm. År 1844 köptes ytterligare en tomt och verksamsområdet utökades till att kunna reparera ångfartyg på land. Man började med varvsverksamhet och det första fartyget som byggdes var en liten järnångare som sjösattes 10 april 1844 (Kare). Beställare var Kungliga flottan. Ångaren skulle tjänstgöra som bogserbåt vid Stockholms örlogsstation och som lustfartyg för den kungliga familjen.

Efter en konkurs 1867 ombildades företaget till Göteborgs Mekaniska Verkstad under ledning av James Keiller. Samtidigt flyttade varvsverksamheten över till Hisingssidan av Göta älv. Verksamheten expanderade och 1906 övertogs rörelsen av Göteborgs Nya Verkstadsaktiebolag. Dåvarande sjöfartsministern Dan Broström köpte 1916 aktiemajoriteten och varvet fick sitt slutliga namn, AB Götaverken.

Götaverken expanderade kraftigt och 1933 var varvet världens största mätt i sjösatta bruttoton. I slutet av 50-talet beslöt man att anlägga ett nytt varv längre ut på Hisingen, vid Arendal. Anläggningen var klar 1963 och var då unik i världen på grund av att det mesta av byggnationen kunde ske inomhus. Samtidigt påbörjades avvecklingen av fartygsbyggande vid det gamla cityvarvet och den sista sjösättningen skedde 1968.

1971 övertogs ägandet av Salénkoncernen och 1977 av Svenska Varv. Därefter inträffade den svenska varvskrisen och 1989 levererades Götaverkens sista fartyg, statsisbrytaren Oden.

Götaverken Cityvarvet överlevde krisen som reparations- och ombyggnadsvarv, en verksamhet som kom under ägande av det holländska Damen Group men 2014 valde de att avveckla verksamheten i Göteborg.

Historik i korthet

1910 Laboratorium inom gjuteriet på Götaverken
1955-1963 Laboratorium för hela Götaverkens verksamhet
1963 Laboratoriet tillhör Götaverken Motor
1978 Laboratoriet ingår i Projekt Lindholmen
1991 Laboratoriet säljs till FFV Materialteknik
1994 Laboratoriet säljs till Gröner STK
1997 Laboratoriet säljs till Carl Bro
2000 Carl Bro avser avyttra laboratoriet
2001 Safe Control Materialteknik AB bildas i Göteborg
2011 Safe Control firar 10-årsjubileum som företag
2016 Safe Control firar 15-årsjubileum som företag

I laboratoriet används fortfarande en hårdhetsmätare och en dragprovningsmaskin från 1960- och 1970-talens Götaverken.

Alexander Keiller var även engagerad i stadsplaneringen av Göteborg och Hisingen. Han utarbetade en plan som fastställdes 1885 för den så kallade Hisingsstad som bestod av raka gator i ett rutnät. Gatorna fick namn efter himlens stjärnor - exempelvis Herkulesgatan, Ceresgatan och Neptunusgatan. Safe Control Materialteknik är idag beläget vid en tvärgata till Herkulesgatan, något som ytterligare befäster den historiska kopplingen till Götaverken.