PCB

PCB har använts som mjukgörare i fogmassor och plast och är miljö- och hälsofarligt. Det klassas som miljöfarligt avfall och är ett förbjudet material.

Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler och är ett samlingsnamn för en stor grupp kemiskt snarlika organiska föreningar. De flesta PCB-föreningar tar sin form i trögflytande oljelika vätskor. På grund av ämnenas stabilitet och andra värdefulla tekniska egenskaper har de bland annat använts i elektrisk utrustning och som mjukgörare i plast och fogmassor. I Sverige användes stora mängder PCB under bostadsproduktionen "miljonprogrammet" på 1960-talet.

Miljö- och hälsofarligt

Första gången Sverige införde förbud mot användning av PCB var 1973, med undantag för slutna system. År 1978 totalförbjöds all nyanvändning.

PCB kan spridas genom att det läcker ut från bland annat fogmassor i våra byggnader. Om ämnet läckt ut i miljön flyttar det sig med hjälp av vind och vatten. PCB har en lång nedbrytningstid och när det kommer ut i miljön anrikas det i näringskedjan, vilket betyder att det väldigt lätt tas upp av levande organismer. Enligt Naturvårdsverket påverkas vår hälsa främst genom vår konsumtion av livsmedel som fisk, kött och mjölk. Det varnas också för effekter som fertilitetsskador, påverkan på immun- och hormonsystem, cancer, med mera.

PCB ska hanteras som miljöfarligt avfall och regeringen har beslutat om en förordning där fastighetsägarna görs skyldiga att inventera och sanera byggnader som är uppförda eller renoverade 1956-1973. Saneringen ska vara helt slutförd 2013. Förordningens krav på inventering gäller inte småhus, som villor och radhus. Exponerade fogmassor och golvmassor måste saneras så snart som möjligt.

Safe Control ombesörjer PCB-analyser i samarbete med av oss godkänd underleverantör.

Viktig information

Fogmassor kan förutom PCB även innehålla asbest, tungmetaller och klorparaffiner. Skicka därför in två prov av samma fogmassa för att få en total analys.

Provtagning

Mängden material som behövs är ca 10-15 gram. Om ni skär av en bit mjukfog bör ni ta 40-50mm. Varje provbit slås med fördel in i aluminiumfolie och läggs sedan i en påse (provpåsar i blixtlåsmodell kan vi tillhandahålla).

Här kan PCB förekomma

Här följer en lista över platser och material där PCB vanligtvis kan förekomma.

I listan tar vi hänsyn till det samband som finns när vårt laboratorium får in PCB för analys.

Fogmassor
Material:
Produkttyp:
Information: I hus byggda eller ombyggda/fogrenoverade mellan 1956-1973.

Förorenad mark
Material:
Produkttyp:
Information: I marken nedanför en byggnad där fasaden innehåller, eller har innehållit, PCB-haltig fogmassa är nivåerna för de generella riktvärdena för höga.

Golvmassor
Material: Golv
Produkttyp: Plastbaserade halkskyddande golvmassor, främst av märket Acrydur, vilka lades in 1956-1973.
Information: Dessa golv användes främst inom industri, storkök samt i tvättstugor.

Isoleroljor
Material: Isolervätska
Produkttyp: Kraftkondensatorer, transformatorer.
Information: Isolerolja har i vissa fall återanvänts vilket kan leda till problem med de nyare utrustning som inte från början har fyllts med PCB-haltig isolervätska (vilken fungerar som ett flamskydd, Askarel).

Isolerrutor
Material: Förseglingsmassa (fogmassa).
Produkttyp: Isolerfönster.

Kondensator
Material: Mindre kondensatorer.
Produkttyp: Lysrörsarmaturer, äldre disk- och tvättmaskiner, köksfläktar, oljebrännare, oljepannor.
Information: Kondensatorer installerade före 1980.

Kopplingsutrustning
Lättoljekablar

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Telefon: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se