PCB

PCB har använts som mjukgörare i fogmassor och plast och är miljö- och hälsofarligt. Det klassas som miljöfarligt avfall och är ett förbjudet material.

Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler och är ett samlingsnamn för en stor grupp kemiskt snarlika organiska föreningar. De flesta PCB-föreningar tar sin form i trögflytande oljelika vätskor. På grund av ämnenas stabilitet och andra värdefulla tekniska egenskaper har de bland annat använts i elektrisk utrustning och som mjukgörare i plast och fogmassor. I Sverige användes stora mängder PCB under bostadsproduktionen "miljonprogrammet" på 1960-talet.

Miljö- och hälsofarligt

Första gången Sverige införde förbud mot användning av PCB var 1973, med undantag för slutna system. År 1978 totalförbjöds all nyanvändning.

PCB kan spridas genom att det läcker ut från bland annat fogmassor i våra byggnader. Om ämnet läckt ut i miljön flyttar det sig med hjälp av vind och vatten. PCB har en lång nedbrytningstid och när det kommer ut i miljön anrikas det i näringskedjan, vilket betyder att det väldigt lätt tas upp av levande organismer. Enligt Naturvårdsverket påverkas vår hälsa främst genom vår konsumtion av livsmedel som fisk, kött och mjölk. Det varnas också för effekter som fertilitetsskador, påverkan på immun- och hormonsystem, cancer, med mera.

PCB ska hanteras som miljöfarligt avfall och regeringen har beslutat om en förordning där fastighetsägarna görs skyldiga att inventera och sanera byggnader som är uppförda eller renoverade 1956-1973. Saneringen ska vara helt slutförd 2013. Förordningens krav på inventering gäller inte småhus, som villor och radhus. Exponerade fogmassor och golvmassor måste saneras så snart som möjligt.

Safe Control ombesörjer PCB-analyser i samarbete med av oss godkänd underleverantör.

Viktig information

Fogmassor kan förutom PCB även innehålla asbest, tungmetaller och klorparaffiner. Skicka därför in två prov av samma fogmassa för att få en total analys.

Provtagning

Mängden material som behövs är ca 10-15 gram. Om ni skär av en bit mjukfog bör ni ta 40-50mm. Varje provbit slås med fördel in i aluminiumfolie och läggs sedan i en påse (provpåsar i blixtlåsmodell kan vi tillhandahålla).

Kontaktpersoner

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Telefon: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se