Här kan PAH förekomma

Här följer en lista över platser och material där PAH vanligtvis kan förekomma. 

I listan tar vi hänsyn till det samband som finns när vårt laboratorium får in PAH för analys.
Tjärprodukter (tjära, bitumen, stenkol) innehållande PAH kan finnas på olika platser.

- Asfaltsbeläggning, äldre
- Asfaltsgolv
- Badrumsväggar (fuktisolering/tätskikt)
- Bil- och cykeldäck (HA-oljor)
- Bjälklagsfyllning med slagg (koksaska)
- Förorenade jordmassor
- Gummiduk för bullerdämpning (HA-oljor)
- Gummigranulat, ex. utfyllnadsmaterial i konstgräsplaner
- Husgrunder/grundmurar (fuktisolering/tätskikt)
- Kreosotimpregnerat trä
- Kylrum isolerade med bitumenimpregnerad kork
- Matarkabel
- I tegel i rökgångar
- Takpapp (tjära)
- Tjära
- Tjärpapp

Kontaktpersoner

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se