Övriga miljöanalyser

Safe Control utför och ombesörjer diverse analyser med av oss godkänd underleverantör.

Vi kan exempelvis hjälpa till med prover tagna från mark och asfalt. Markanalyser kan till exempel påvisa halter av tungmetaller (se nedan), asbest, olja och PAH (polyaromatiska kolväten).

Inom byggbranschen är det inte enbart analyser av asbest och PCBsom inkommer till oss. Vi tar även emot material för analys av isocyanater, kvarts och mögel.

Ladda ner vår lista med exempel på miljöanalyser vi kan hjälpa er med: Miljöanalyser (PDF)

Arsenik (As)

Arsenik och dess föreningar är giftiga och har främst använts inom trävaruindustrin som träimpregnering.
Arsenik klassas som hälsofarligt då det är cancerframkallande (risken ökar att man utvecklar cancer i lungor, urinblåsa och hud). De som är i riskzonen är de personer som exponeras för arsenik i arbetslivet och de som har ett högt intag via brunnsvatten. Man utsätts även för arsenik i luften där arsenikhaltig malm hanteras eller smälts.

Asbest

Asbest är en mineral som påträffas i mer än 3.000 produkter. Det är mycket hälsofarligt och kan ge sjukdomar som asbestos och lungcancer. Asbestfibrer är mycket små, de kan inte ses med blotta ögat. Mer information om asbest »

Bly (Pb)

Bly är en tungmetall som ackumuleras i kroppen vilket kan ge kronisk blyförgiftning, som kan orsaka blodbrist, skador på lever, njurar och centrala nervsystemet. Metalliskt bly kan sprida blyoxid från händerna till munnen vid exempelvis rökning eller måltid.

Bly kan finnas i flera produkter, såsom blyinfattade fönster, vissa plaster (små mängder), vissa färgskikt, elledningar och telefonkablar, blyplåt (tak, i vinklar, i brytpunkter, vid skorstenar) är grå och mycket mjuk, samt i tätning av skarvar mellan avloppsrör (gjutjärn).

Freon (CFC)

Freoner, eller Klorfluorkarboner, har tidigare använts som drivgas (sprayburk), köldmedium (kyl och frys), vid tillverkning av kretskort och även för att blåsa upp plastskum (isolering). Freon är idag förbjudet på grund av freonernas negativa effekter på ozonlagret.

Isolermaterial som bryts eller delas släpper ut freon och klassas som miljöfarligt avfall. Det ska hanteras med försiktighet vid rivnings- och renoveringsarbeten, arbeten i fjärrvärmerör och kylanläggningar.
Freoner kan förekomma i följande produkter (ofta i form av så kallad frigolit): Kylskåp, frysar, äldre värmepumpar, isolermaterial (byggnad, utfackningsväggar, fjärrvärmerör, kylskåp, frys, kylrum), flytande golv, tilläggsisolering, markskivor i grund, samt skumplast.

Provtagning
Ta ut en större bit (ca 100x150mm), vira in i papper och lägg sedan i en tät påse (vi tillhandahåller provpåsar vid anmodan). Anledningen till att det skall vara en stor bit är för att det är kärnan som analyseras där freoner inte har avdunstat.

Isocyanater

Detta är en grupp kväveföreningar som kan orsaka besvär i luftvägar och andningsorgan med följd att utveckla astma, samt hudbesvär, irritation av ögon och slemhinnor.

Isocyanater används bland annat för framställning av polyuretanplaster (PUR) och kan förekomma i färg, lack, lim, PUR-skum och fogmassa. Vid kabelskarvning kan man även utsättas för Isocyanater.

Kadmium (Cd)

Kadmium är en tungmetall vilken kan orsaka blodbrist, benskörhet och njurförändringar. Kadmium kan påträffas i följande produkter: Plast (golv, profiler, rör), våtrumstapeter (färgpigment), samt uppladdningsbara batterier av NiCd-typ.

Kasein

Kasein har använts i flytspackel som bindemedel. Detta kan, om det reagerar på fukt i betonggolv som inte har blivit tillräckligt torkade, avge giftiga gaser.

Kloranisoler

Klorfenoler användes på 1950-1970-talen som träskyddsmedel, i stället för fuktspärr. När dessa kommer i kontakt med fukt uppkommer kloranisoler, vilka luktar som mögel. De är av miljöskäl förbjudna i hela EU. Om man är känslig för kloranisoler kan man känna illamående och yrsel, men är inte skadligt för människors hälsa i små halter.

Klorparaffiner

Klorparaffiner (polyklorerade alkaner, PCA) är miljöfarliga. De delas in i tre grupper beroende på kolkedjelängden: kort-, mellan- och långkedjiga, dessa delas i sin tur in i låg- och högklorerade kedjor. De kort- och mellankedjiga klorparaffinerna är de mest skadliga då de är mycket giftiga för vattenlevande organismer. Klorparaffiner sprids främst via vatten och kan ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Användningen av klorparaffiner har minskat, som exempelvis mjukmedel och brandskyddsmedel i plast. Klorparaffiner används i fogmassor, färg och smörjmedel och även i råvara till plast och gummi. Produkter med klorparaffiner av typen långkedjiga är i regel fasta, de övriga är färglösa, viskösa eller lätt gulaktiga oljor.

Kreosot

Kreosot består av många olika ämnen och framställs oftast genom torrdestillation av stenkol. Bekämpningsmedel med kreosot skyddar trä från exempelvis termiter och röta. Kreosot är cancerframkallande med giftiga och persistenta egenskaper. Det kan ge hudbesvär hos människor och är giftigt för jord- och vattenlevande organismer.

Trävirke i äldre byggnader som är kreosotimpregnerat kan utsöndra lukter. En luftanalys bör göras och om det visar på förhöjda ämnen från kreosot bör  man förbättra ventilationen eller, om möjligt, byta ut virket. Det förekommer även i trästolpar (exempelvis telefonstolpar) och järnvägsslipers.

Kvartsdamm

Kvarts är hälsofarligt då det orsakar silikos, en dödlig lungsjukdom. Människor som arbetar, eller bor i närheten av, berg, krossverk, utlastning av makadam, sprängning och slipning, där de utsätts för stendamm riskerar att med tiden insjukna. Mer information om kvartsdamm/stendamm »

Kvicksilver (Hg)

Kvicksilver är en tungmetall, som ackumuleras i kroppen, kan bland annat skada njurarna och centrala nervsystemet, ge fosterskador och framkalla allergi. Det är mycket giftigt vid inandning!
Kvicksilver kan finnas i avlopp från sjukhus, tandläkarmottagningar, skolor och laboratorier.

Ämnet har använts i olika typer av produkter, såsom termometer, termostater, vattenlås, avlopp, dörrklockor, nivågivare, tryckmätare, strömbrytare (även automatiska), reläer, lysrör och kvicksilverlampor.

Lättmetaller

Några giftiga och miljöfarliga lättmetaller är aluminium, beryllium och strontium.

Mögel

Mögel är mikroorganismer som utgörs av svampar och bakterier. Byggnadsmaterial som är mögelangripet bör snarast tas bort då organismerna påverkar innemiljön negativt i form av dålig lukt och/eller ohälsa hos personer som vistas i byggnaden. Mer information om mögel »

PAH

PAH-asfalt, även känt som tjärasfalt, innehåller stenkolstjära. PAH står för polycykliska aromatiska kolväten. PAH är cancerogena och påverkar naturen, djur och människor. Mer information om PAH »

PCB

PCB står för polyklorerade bifenyler och ämnet finns med i Arbetarskyddsstyrelsens lista över hygienska gränsvärden för cancerframkallande ämnen. Mer information om PCB »

Radon (Rn)

Inomhusluften
Radon är en radioaktiv ädelgas, som i sig inte är farlig, det är produkten av sönderfallet, så kallade "radondöttrar", som är hälsofarlig (lungcancer). Den främsta orsaken till förekomst av radon i inomhusluften är markluft som tränger in genom grundens eller källarens otätheter. Radon kan även avges från byggmaterial, blåbetong exempelvis, som baseras på uranhaltig alunskiffer.

Dricksvatten
Radon kan även förekomma i dricksvatten, främst från kallkällor och borrade brunnar. Att dricka vatten med radon bedöms inte utgöra någon större hälsorisk, däremot övergår radonet från vattnet till inomhusluften.

Radonmätning
Den bästa perioden att mäta radon är mellan 1 oktober och 30 april, den så kallade eldningssäsonen. Åtgärder bör vidtas om radonvärdet överskrider 200 Bq/m³, som fastställts av Folkhälsomyndigheten.

Tungmetaller

Tungmetaller är en term som används för att beskriva tunga och särskilt miljöfarliga metaller där de vanligaste är bly, kvicksilver och kadmium.

Information

Provtagningsprocedurerna är olika beroende på vilken typ av material som ska analyseras och typ av analys som ska utföras. Kontakta oss före provtagning för instruktioner.

Naturvårdsverket har sammanställt en lista över avfall som de anser ska klassas som farligt till dess att motsatsen visats.
Naturvårdsverket - Lista över avfall »

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se