Vad är asbest

Asbest är ett samlingsnamn för en grupp mineraler som är vanligt förekommande i naturen. Asbest bryts  ur berggrunden i Ryssland, Sydafrika och Nordamerika. Mineralerna har olika kemisk sammansättning och olika egenskaper. Den dominerande asbestsorten är krysotil, som motsvarar 99 % av all asbest.

Användningsområdena för asbest har varit många på grund av dess värdefulla tekniska egenskaper som bland annat hög hållfasthet, smidighet, hög beständighet mot hetta och dess goda förmåga att isolera ljud och värme. Enligt Arbetsmiljöverket har asbest använts i ca 3 000 produkter.

Asbestfibrer är väldigt lätta och när de frigörs i luften kan det ta flera dagar innan de landar. Det är sedan 1982 förbjudet att använda asbest. Den som leder och utför sanering av asbest ska ha genomgått särskild utbildning och tillstånd ska utfärdas av Arbetsmiljöverket för varje enskilt projekt.

 
Ordet asbest kommer från grekiskans 'asbestos', vilket betyder 'outsläcklig'.

Mycket hälsofarligt

Asbest är mycket hälsofarligt och kan ge upphov till olika sjukdomar. En enkel handling som att skrapa målarfärg, sotning eller byta ut en golvmatta kan frigöra asbestfibrer i skadliga halter. Det finns olika typer av asbest och de uppträder oftast i knippen, något man inte kan se med blotta ögat.

Fibrerna är mycket fina och vid inandning kan de tränga långt ner i lungorna, där de i värsta fall kan utveckla asbestos (dammlunga), tumörer och lungcancer. Det kan ta lång tid, upp till 30 år, innan man utvecklar sjukdomssymtom efter det att man exponerats för asbest. Man beräknar att i Sverige inträffar årligen upp till 200 dödsfall som är en följd av asbesthantering.

Sjukdomar som kan vara en följd av exponering av asbest:
- Asbestos (asbestdammlunga)
- Asbestpleurit (vatten i lungsäcken)
- KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)
- Plack (förtjockning och förkalkning av bindväv i lung- och hjärtsäck samt bukhinna)
- Lungcancer
- Mesoteliom (lungsäckscancer)
- Tjocktarmscancer

Kontaktpersoner

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se