Metallografi - tjänster

Ferrithaltsmätning | Fraktografi | Makro- och mikroundersökning | Okulär undersökning
Replikaprovning | Ytjämnhetsmätning | Övrig provning

Ferrithaltsmätning

Laboratoriet kan erbjuda ferrithaltsmätningar i ljusoptiskt mikroskop med vårt fasanalysprogram PicEd Cora. Ferrithaltsmätning utförs genom automatisk bildanalys.

Mikroskopets olika faser skiljs åt i färg och ljusstyrka (kontrast) med användande av, för legeringen, anpassat etsmedel. Efter etsningen färgsätts de olika faserna i PicEd Cora, där sedan procentuella andel area för respektive fas erhålls.

Duplex före fasanalys

Duplex efter fasanalys

Del av vår ferrithaltsmätning sker vid procedurprovning av ferrit-austenitiska (duplexa) material, där krav enligt SS-EN 13445 är föreskrivet. Ferrithaltsmätning utförs även bland annat på austenitiskt rostfritt svetsgods.

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:

ASTM E562
ISO 9042

Fraktografi

I de flesta haverier och skador där brott uppkommit är det viktigt att undersöka brottytan i syfte att identifiera orsaken.

Vid undersökning av brottytan försöker man fastställa brottyp, var brottet startat (brottinitiering) samt se om det förekommer någon form av defekt(er) som kan vara orsak till brottet. Undersökningen utförs med obeväpnat öga, i ljusoptiska mikroskop i låg och hög förstoring samt i svepelektronmikroskop (SEM).

Det är även viktigt att inte bara studera brottytan utan även områden i nära anslutning till brottet. Vid den okulära undersökningen av dessa områden undersöks om det förekommer sprickor, korrosionsskador, defekter eller något annat, exempelvis värmepåverkan, som kan ge oss ytterligare en indikation om orsak till uppkomst av brott.

Undersökningen av brottytan och närliggande områden är viktig i det avseendet att det ligger till grund för den fortsatta metallografiska undersökningen där snitt tas ut från intressanta områden, som sedan provbereds och undersöks i ljusoptiska mikroskop samt i SEM, i både etsat och oetsat tillstånd.

Mer information om Haveri- och skadeundersökning »

Makro- och mikroundersökning

Makroskopisk och mikroskopisk undersökning är den del av vår provning som primärt utförs i ljusoptiska mikroskop, samt i vissa fall i svepelektronmikroskop (SEM), och motsvarar till stor del det vi benämner metallografisk undersökning.

Den makroskopiska och mikroskopiska undersökningen är, sett ur vårt perspektiv, något bredare då vi inte enbart undersöker metaller och legeringar med avseende på struktur och utseende.

En del av undersökningarna som utförs på laboratoriet är så kallad procedurprovning, där laboratoriet är ackrediterat för makro- och mikroskopisk undersökning av svetsar i enlighet med SS-EN 1321. Här utförs bedömning av svetsförband utifrån acceptansgränser angivna i föreskrivna standarder där både formavvikelser och diskontinuiteter beaktas.

Rapporter är tillgängliga via elektronisk väg, allt för att kunden på ett snabbt sätt ska kunna ta del av erhållna resultat oavsett var han/hon befinner sig.

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:

SS-EN 1321
ISO 17639
SCMM 2
SCSEM 1

Okulär undersökning

Okulär undersökning utförs med obeväpnat öga, i ljusoptiska mikroskop i låg och hög förstoring samt i svepelektronmikroskop (SEM).

Till skillnad från fraktografi, där man per definition enbart studerar en brottyta, är en okulär undersökning mer övergripande. Vid en haveri-/skadeundersökning är det viktigt att inledningsvis undersöka och dokumentera detaljen i dess helhet.

Vid den okulära undersökningen kontrolleras förekomst av brottytor, sprickor, korrosionsskador och -produkter, plastisk deformation, ytdefekter och andra defekter, värmepåverkan, beläggningar och materialförlust (godsförtunning) för att nämna några.

De observationer som görs vid den okulära undersökningen hjälper oss att fatta rätt beslut om vilka tester och undersökningar som bör utföras för att dra rätt slutsatser om skadetyp och orsak till skadan. Fortsatta tester kan vara mekanisk provning, analys av kemisk sammansättning, analys av beläggningar, analys av korrosionsprodukter, makroskopisk och mikroskopisk undersökning av uttagna snitt samt undersökning och analys i vårt svepelektronmikroskop (SEM/EDS)

Replikaprovning

Kortfattat innebär replikametoden att man på plats tar en avbild (replika) av ett slipat, polerat och etsat område som är av intresse. Replikan tar man sedan till laboratoriet för att utföra en metallografisk undersökning där utvärdering sker med hjälp av undersökning i ljusoptiskt mikroskop.

Laboratoriet kan erbjuda möjlighet för replikaprovning samt utvärdering av tagna replikor, främst vad gäller struktur och krypskador. Denna verksamhet riktar sig främst till processindustrin, där oplanerade produktionsstopp är kostsamma. Med denna replikametod kan reparationsintervall och livslängd bestämmas.

Laboratoriet har även utvecklat en metod där vi undersöker och dokumenterar direkt på provberedd yta utan att behöva ta en avbild (replika) med hjälp av ett fältmikroskop med tillhörande digitalkamera. Denna dokumentation kan sedan skickas elektroniskt till laboratoriet för utvärdering.

Ytjämnhetsmätning

Surftest SJ-210 är en portabel ytjämnhetsmätare som enkelt mäter ojämnheter, exempelvis på olika maskindelar.

Avläsaren, som är fäst till detektorenheten, spårar de små oregelbundenheter på arbetsstyckets yta, beräknar och visar resultatet i displayen. Safe Control utför ytjämnhetsanalyser som överensstämmer med ett flertal internationella standarder.

Övrig provning

Övrig provning som tillhandahålls är kontroll av härddjup på material för de flesta härdmetoder.

Laboratoriets personal genomför kundanpassad utbildning inom metalliska material samt deltar i utbildning inom svetsning.

Vi tillhandahåller även skräddarsydda lösningar. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontaktperson

Lars Andersson
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se