Kemi - tjänster

Analys av beläggningar | Materialanalys (OES) | Materialidentifikation (PMI) | Korrosionsprovning

Analys av beläggningar

Safe Control Materialteknik utför analyser på beläggningar. Vi kan utföra översiktsanalyser där de ingående kemiska ämnena blir presenterade, men även utföra våtkemiska analyser där varje ämne för sig blir noggrant analyserat.

Beläggningar kan vara tagna från exempelvis panntuber och analyseras då till exempel avseende korrosion och korrosionsprodukter. Sodasmältor och askor analyseras våtkemiskt efter en speciellt framtagen norm.

Vid analys av beläggningar ur, exempelvis, korrosionssynpunkt kan svepelektronmikroskopet (SEM) vara ett viktigt hjälpmedel. Ingående grundämnen kan kvalitativt analyseras och med så kallad mapping kan fördelningen/positionen av specifika grundämnen dokumenteras.

Materialanalys (OES) / Kemisk sammansättning

Med vår optiska emissionsspektrometer (OES) kan vi få fram ett materials kemiska sammansättning. OES:en tar fram halterna av de ingående elementen, exempelvis kol, kisel, krom och  nickel.

Resultatet jämförs sedan mot en standard eller ett certifikat för att se om materialet uppfyller särskilda krav. Resultatet kan också ligga till grund för att göra en bedömning av svetsbarhet, eller för att ta reda på om materialet är ändamålsenligt.

Vid varje tillfälle då en materialanalys ska utföras kontrolleras instrumenten med hjälp av certifierade materialstandarder (CRM) med väl dokumenterat innehåll för att säkerställa resultatets riktighet.

I OES:en tillförs tillräckligt hög energi för att smälta och förånga en del av provet. Ljuset som atomerna utsänder träffas av ljuskänsliga elektroniska detektorer (CCD), som omvandlar ljus till elektriska signaler. De uppmätta värdena jämförs sedan med kalibreringsdata i instrumentet. Mätvärdena räknas om till koncentrationer som därefter visas på bildskärmen.

De material vi analyserar är metaller med järn, aluminium, koppar eller nickel som största beståndsdel Den största beståndsdelen kallas för bas och skulle det finnas behov av andra baser så behöver vi bara komplettera med ny mjukvara.

Hur mycket material behövs?
Den optimala storleken på en provbit för analys av kemisk sammansättning är 30x40 mm med två parallella plana ytor. Laboratoriet har dock möjlighet att utföra analys även på provbitar med en yta på minimum 5x5 mm.

Safe Control kan även vara behjälplig med våtkemiska analyser. Önskvärd provmängd bör då vara ca 5 gram.

Portabel materialidentifikation (PMI)

Safe Control tillhandahåller tjänsten för portabel materialidentifikation (PMI), som utförs på metalliska material, liksom kontroll av härddjup på material för de flesta härdmetoder.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se