Augusti 2020

Mattias Thuvander, docent och vår

kursledare i materiallära

Mattias Thuvander är kursledare för vår utbildning Materiallära. Han är docent vid Mikrostrukturfysik, Institutionen för Fysik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 

Mattias doktorerade inom fysik 1998 men lämnade så småningom akademin för att arbeta inom Volvo-koncernen med skadeutredningar. Därefter blev det ESAB i åtta år som chef för materiallaboratoriet. Mattias återvände till Chalmers 2009.

Vad gör du på Chalmers?
- Jag forskar och undervisar. Den huvudsakliga tiden, ca 80 %, ägnar jag åt forskning om främst metalliska material. Vi undersöker materialens uppbyggnad med hjälp av atomsondstomografi, en metod som vi är ensamma om i Sverige. Det innebär att vi kan titta på ett materials egenskaper på en nanometerskala. Generellt kan vi säga att allt som har med miljö och energiproduktion är i fokus för materialforskningen.

Hur ser framtiden ut för metalliska material?
- Konkurrensen är hård med billigt enkelt stål från Kina. De svenska ståltillverkarna specialiserar sig på nischmaterial som efterfrågas av exempelvis transportsektorn. Det finns dock en mottrend, man vill få ned antal stålsorter för att förenkla återvinningen, man vill ha universella stålsorter. Det kommer att vara fortsatt "hett" med 3D-printning och där pågår intressant materialutveckling. För egen del är det spännande med utvecklingen av metoder som sker för att kunna undersöka materialens mikrostruktur ännu bättre.


Du utbildar i materiallära här hos oss, har du några reflektioner?
- Det är roligt att utbilda och ibland upptäcker jag att deltagarna och jag ser på saker på olika sätt. Jag tänker på atomer när jag ser en stålbit, deltagarna ser en bit av ett ämne. Jag kan det teoretiska, deltagarna det praktiska, vilket skapar en dynamik i lärandet.

Vill du gå utbildningen Materiallära?

Våra utbildningar inom metalliska material:
- Materiallära
- Tolkning av materialcertifikat
- Granskning av WPS
- Mekaniska skruvförband

Skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se och meddela vilken, eller vilka, utbildningar som du är intresserad av, så återkommer vi till dig så snart höstens utbildningsdatum är fastställda.

Vid frågor kontakta Catarina Wernlund på telefon 031-656493 eller via e-post, catarina.wernlund@safecontrol.se.

Safe Control erbjuder utbildningar inom verksamhetsnära områden, det vill säga inom Miljöteknik avseende miljö- och hälsofarliga ämnen samt Materialteknik avseende metalliska material. Utbildningarnas syfte är att hjälpa företag med fördjupning av kunskap, uppdatering av krav och föreskrifter och annan kompetensutveckling.

Analys av kemisk sammansättning av stål

Safe Control har utökat sin ackreditering för att omfatta även analys av kemisk sammansättning av stål.

Analysen används för att kontrollera att materialet motsvarar angivna krav i standarder eller certifikat. Resultatet kan bland annat ligga till grund för att göra en bedömning av dess kvalitet, svetsbarhet eller ta reda på om materialet är ändamålsenligt.

För att få fram ett metalliskt materials kemiska sammansättning används en optisk emissionsspektrometer (OES), som visar halten av ingående legeringsämnen, exempelvis kol, kisel, krom och nickel.

Vi bad Anders Hedlund beskriva hur vi arbetar med kemiska analyser.
- Vi utför kemisk analys på många olika metalliska material. Det mest förekommande uppdraget är att den kemiska analysen kompletterar en mekanisk provning. Då utförs först  drag- och slagprovning och därefter en kemisk analys. Då får vi fram materialets mekaniska egenskaper och dess kemiska sammansättning.

Varför behöver man kontrollera sitt material?

- Det kan vara av många skäl. Vid leveranskontroller, tillverkning av produkter, inför svetsning av material, för analys av material i äldre konstruktioner och i samband med haveriundersökningar.

Hur genomför man rent konkret en kemisk analys i en OES?
- Efter beredning utsätts provet för en gnisturladdning där värmen får metallen att förångas. Elektronerna i atomerna exiteras och sänder ut ljus i olika våglängder. Då kan halterna av de olika grundämnena bestämmas.

Vid frågor kontakta Catarina Wernlund, ansvarig Kemi, på telefon 031-65 64 93 eller via e-post, catarina.wernlund@safecontrol.se.

Anders Hedlund kommer ursprungligen från Värmland och arbetar hos oss sedan 2016 som materialingenjör. Han var tidigare anställd hos Oslo Teknologisk Institutt i Norge, där han utförde ackrediterade kemiska analyser.

Anders arbetar främst på avdelningen Kemi med kemiska analyser, men utför även makro- och mikroskopiska undersökningar på avdelningen Metallografi.


För att kontakta Anders, ring 031-65 64 97 eller maila till anders.hedlund@safecontrol.se.

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.